Masz pomysł na biznes, ale ciągle się wahasz ? → rozpocznij działalność nierejestrowaną.

do rozpoczęcia działalności nieewidencjonowanej wystraczy biurko w Twoim pokoju i pomysł

Rozpoczęcie działalności nierejestrowanej to doskonały pomysł na spróbowanie swoich sił w biznesie. Dzięki ograniczonym formalnościom masz szansę na spróbowanie swoich sił w biznesie bez ponoszenia dodatkowych kosztów. Decydując się na ten krok nic nie ryzykujesz. Jeśli twój pomysł okaże się nie trafiony, będziesz mogła go zakończyć bez zbędnych formalności czy kosztów i spróbować czegoś innego.

Zastanawiasz się pewnie teraz, co musisz właściwie zrobić, aby rozpocząć prowadzenie tego rodzaju działalności?

NIC.

Największym plusem tego rodzaju działalności jest to, że możesz ją rozpocząć od zaraz.

Żeby nie było tak „kolorowo” istnieją oczywiście także minusy rozpoczęcia działalności nierejestrowanej. Chociaż biorąc pod uwagę jej zalety oraz brak jakiegokolwiek ryzyka uważam, że nie stanowią one tak naprawdę żadnej przeszkody.

Przede wszystkim ustawa Prawo Przedsiębiorców wprowadza dwa ograniczenia:

  1. zgodnie z ustawą, wyżej wymieniona działalność może być wykonywana tylko i wyłącznie przez osobę fizyczną, która w ciągu ostatnich 60 miesięcy nie wykonywała działalności gospodarczej (przez ostatnie 5 lat), UWAGA! Ustawodawca w przepisach wprowadzających ustawę wprowadził tzw. okres przejściowy. Zakłada on, że możesz również prowadzić działalność nierejestrowaną, jeśli w ciągu ostatnich 12 miesięcy przed dniem wejścia w życie ustawy, tj. 30 kwietnia 2018r., nie prowadziłaś firmy – nawet jeżeli w okresie ostatnich 60 miesięcy przed dniem wejścia w życie tej ustawy wykonywałaś działalność gospodarczą. Oczywiście pamiętaj, że firmy nie możesz również prowadzić po 30 kwietnia 2018r.
  2. przychód należny z działalności nie może przekraczać w żadnym miesiącu 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w danym roku kalendarzowym, które zgodnie z ustawą o minimalnym wynagrodzeniu wynosi obecnie 3010 zł brutto (stan na: styczeń 2022r.).

**Zwróć uwagę, że w ustawie mowa jest o przychodach należnych, chociażby nie zostały faktycznie otrzymane (nie dotyczy to zwrotu towaru), a definicja ta jest zbieżna z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych. Liczy się więc tylko przychód, a nie dochód (przychód – koszty), a ty nie masz prawa przy ustalaniu limitu pomniejszać swojego dochodu o poniesione koszty.

Pamiętaj, że rozpoczęcie działalności nierejestrowanej to twoje prawo – swego rodzaju przywilej. Pomimo spełnienia wskazanych wyżej przesłanek możesz prowadzić także działalność gospodarczą. Wybór należy tylko i wyłącznie do Ciebie! Na początek wykonaj kilka usług, a jeśli zobaczysz, że jest na nie popyt – rozkręć swoją działalność, rejestrując ją krok po kroku.

Jeśli jednak twój przychód przekroczy w danym miesiącu 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia określonego w ustawie, twoim obowiązkiem jest zarejestrowanie swojej działalności. W tym wypadku musisz złożyć wniosek do CEIDG w ciągu 7 dni począwszy od dnia, w którym nastąpiło przekroczenie wskazanej kwoty.

Podsumowując dużym plusem prowadzenia działalności nierejestrowanej jest to, że osoba fizyczna prowadzącą tego rodzaju działalność:

  • może rozpocząć działalność od zaraz,
  • ma szanse na samym starcie przetestować swoją działalność bez ponoszenia żadnych kosztów i formalności,
  • nie musi składać wniosku o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), chyba że przekroczy wskazany wyżej próg,
  • nie ma obowiązku zgłoszenia siebie do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego albo ubezpieczenia zdrowotnego (działalność bez rejestracji nie pozwala na przystąpienie do ubezpieczenia chorobowego z tego tytułu. Jeśli chcesz być objęta ubezpieczeniem chorobowym, powinnaś dokonać rejestracji działalności).

Niewątpliwym plusem działalności nieewidencjonowanej jest to, że możesz równoległe pracować na umowę zlecenie lub umowę o pracę, nie ponosząc przy tym kosztów z tytułu opłacania składek (płacisz tylko podatek). Pamiętaj jednak, że należy w takiej sytuacji sprawdzić, czy nie ogranicza Cię zawarta z pracodawcą umowa o zakazie konkurencji, zaś usługi świadczone przez Ciebie w ramach umowy zlecenia nie mogą pokrywać się z tymi świadczonymi w ramach NDG.

Obowiązkiem spoczywającym na osobie prowadzącej działalność nierejestrowaną jest obowiązek rozliczania podatku dochodowego na koniec roku podatkowego oraz wystawiania rachunków bądź faktur, o czym przeczytasz w kolejnych artykułach -> https://szeftoja.pl/faktury-w-dzialalnosci-nierejestrowanej/.

Do zobaczenia w następnym poście!

Podstawa prawna:
1. art. 5 ust. 1 i 6 ustawy Prawo Przedsiębiorców z dnia 6 marca 2018 r. (Dz.U.2019.1292),
2. art. 14 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991r. (Dz.U.2020.1426),
3. ustawa z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. 2018. 2177),
4. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 września 2021 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia z pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2022 r. (Dz.U.2021.1690).

*Niniejszy artykuł nie stanowi porady prawnej i jako taki nie powinien być traktowany. Przedstawione w nim informacje mogły ulec dezaktualizacji. Czytelnik wykorzystuje zawarte w nim treści na własną odpowiedzialność. Każdy indywidualny przypadek powinien być konsultowany.