Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO I ŚWIADCZENIA INNYCH USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNA NA STRONIE WWW.SZEFTOJA.PL

obowiązujący od dnia 8.11.2022 r.

§ 1. DEFINICJE

Użyte w niniejszym Regulaminie definicje należy rozumieć następująco:

 1. ODS – Olga Długozima-Skorska, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą „Olga Długozima-Skorska” z siedzibą w Młyńcu Pierwszym pod adresem ul. Toruńska 41, 87-162 Młyniec Pierwszy, NIP 8792626439, REGON 523392216.
 2. Regulamin – niniejszy Regulamin dostępny pod adresem www.szeftoja.pl.
 3. Klient – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, lecz posiadająca zdolność do czynności prawnych, który korzysta z usług świadczonych drogą elektroniczną na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
 4. Konsument – osoba fizyczna dokonująca zakupu na Stronie Internetowej w zakresie niezwiązanym bezpośrednio ze swoją działalnością gospodarczą lub zawodową, Konsument jest również Klientem.
 5. Przedsiębiorca korzystający z ochrony konsumenckiej (dalej POCK) – osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, POCK jest również Klientem.
 6. Strona Internetowa – strona internetowa administrowana przez ODS dostępna pod adresem www.szeftoja.pl.
 7. Sklep – sklep internetowy prowadzony przez ODS dostępny pod adresem www.sklep.szeftoja.pl.
 8. Produkt – dostępny w asortymencie Sklepu produkt cyfrowy lub usługa świadczona drogą elektroniczną będąca przedmiotem Umowy, między Klientem a ODS.
 9. Polityka prywatności – dokument opisujący przetwarzanie danych osobowych przez ODS jako administratora, dostępny pod adresem https://szeftoja.pl/polityka-prywatnosci.
§ 2. POSTANOWIENIA OGÓLNE
 1. Regulamin określa: rodzaj i zakres usług świadczonych przez ODS, zasady świadczenia tych usług za pośrednictwem Strony Internetowej oraz Sklepu, zasady zawierania przez ODS umów z  Klientem, ich warunki oraz prawa i obowiązki stron Umowy w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną.
 2. Klient zobowiązany jest zapoznać się i zaakceptować warunki określone Regulaminem przed zawarciem Umowy z ODS. Akceptacja Regulaminu następuje poprzez kliknięcie odpowiedniego okienka (checkboxa) przed rozpoczęciem korzystania z usługi.
 3. Regulamin stanowi wzorzec umowy zawieranej na odległość. Treść Regulaminu w przypadku skorzystania z usług wskazanych w Regulaminie stanowi treść zawartej pomiędzy stronami umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.
 4. Klient może skontaktować się z ODS:
 • za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres: kontakt@szeftoja.pl
 • pisemnie na adres: Olga Długozima-Skorska, ul. Toruńska 41, 87-162 Młyniec Pierwszy,
 • telefonicznie pod numerem: 600 379 696 w godz. 9.00-14.— w dni robocze,
 • za pośrednictwem komunikatora Messenger, WhatsApp lub przez wysłanie wiadomości na portalu Instagram (profil @szeftoja)
 1. Regulamin sklepu internetowego umieszczony jest nieprzerwanie na stronie internetowej oraz na stronie Sklepu, w sposób umożliwiający Klientowi jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści. Regulamin jest również udostępniony Klientowi przed zawarciem umowy, w sposób określony w ustępie 2.
§ 3. WYMAGANIA TECHNICZNE
 1. Do skorzystania ze Strony internetowej, w tym przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania zamówień, nie jest konieczne spełnienie szczególnych warunków technicznych przez komputer lub inne urządzenie Kupującego. Wystarczające są:
 • posiadanie urządzenie z dostępem do Internetu (np. Komputera, telefonu),
 • standardowy system operacyjny,
 • przeglądarka internetowa obsługująca pliki typu cookies,
 • aktywny adres poczty elektronicznej (e-mail),
 • włączona obsługa plików cookies.
 1. W przypadku niektórych Produktów (np. konsultacji prawnych) wymagane może być zainstalowanie     dodatkowego oprogramowania lub skorzystania z zewnętrznej aplikacji np. WhatsApp, o czym ODS poinformuje Klienta przed dokonaniem zakupu, umieszczając odpowiednią adnotację w opisie Produktu.
 2. Do korzystania z treści cyfrowych np. e-booków oprócz warunków wymienionych w  ustępie 1 konieczne jest posiadanie dodatkowego oprogramowania, umożliwiającego odczyt tych plików:
 • standardowego pakietu biurowego (Microsoft Office, OpenOffice, LibreOffice, Excel),
 • Przeglądarki plików pdf (np. Adobe Reader).
 1. O każdych dodatkowych warunkach technicznych, niezbędnych do skorzystania z Produktu, ODS poinformuje Klienta przed dokonaniem zakupu, w opisie Produktu w Sklepie. 
 2. Klient uprawniony jest i zobowiązany do korzystania ze Strony internetowej oraz Sklepu zgodnie z jego przeznaczeniem i zasadami współżycia społecznego i dobrymi obyczajami.
 3. Klient zobowiązany jest do powstrzymywania się do jakiejkolwiek aktywności, która mogłaby wpłynąć na funkcjonowanie Strony internetowej oraz Sklepu, w szczególności do jakiegokolwiek ingerowania w zawartość Strony internetowej oraz Sklepu lub ich elementy techniczne, oraz do dostarczania treści o charakterze bezprawnym, szczególnie poprzez przesyłanie takich treści w ramach formularzy dostępnych na Stronie internetowej oraz w Sklepie.
 4. ODS podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego funkcjonowania Strony internetowej oraz Sklepu. Sprzedawcy przysługuje prawo do przerwy technicznej w funkcjonowaniu Strony Internetowej oraz Sklepu, niezbędnej dla zaplanowania bieżącej obsługi i konserwacji serwera oraz oprogramowania. W przypadku planowanej przerwy Klienci zostaną o tym wyraźnie powiadomieni.
 5. ODS w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia, w tym przerwy, w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działanie osób trzecich lub niekompatybilności Sklepu z infrastrukturą techniczną Klienta.
 6. Wszelkie reklamacje związane z funkcjonowaniem Sklepu, Kupujący może zgłaszać za pośrednictwem poczty elektronicznej Sprzedawcy. W reklamacji Kupujący powinien określić rodzaj oraz datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu. Reklamacja rozpatrywana będzie w ciągu 14 dni od otrzymania reklamacji. O jej rozstrzygnięciu Sprzedawca poinformuje Kupującego.
 7. Strona internetowa Sklepu posiada certyfikat SSL – bezpieczny protokół szyfrowania komunikacji.
§ 4. USŁUGI ŚWIADCZONE DROGĄ ELEKTRONICZNĄ
 1. ODS za pomocą Strony Internetowej oraz Sklepu świadczy na rzecz Kupującego usługi drogą elektroniczną.
 2. ODS świadczy na rzecz Klienta następujące nieodpłatne usługi elektroniczne: umożliwienie przeglądania Klientowi treści na Stronie internetowej oraz korzystania z wyszukiwarki treści, umożliwienie Klientowi złożenie Zamówienia w sklepie bez rejestracji, utworzenie i prowadzenie Konta w sklepie, wysyłka newslettera, wysłanie zapytania poprzez formularz kontaktowy.
 3. Przeglądanie asortymentu sklepu oraz samodzielnie złożenia zamówienia przez Klienta nie wymaga zarejestrowania.
 4. Jeśli Klient zdecyduje się założyć konto w Sklepie, umowa o prowadzenie konta w sklepie zostaje zawarta na czas nieokreślony i może zostać wypowiedziana przez Klienta w każdej chwili ze skutkiem natychmiastowym. W koncie przechowywane są dane Klienta oraz historia złożonych zamówień w Sklepie. Kupujący loguje się z wykorzystaniem adresu e-mail oraz zdefiniowanego przez siebie hasła. Założenie konta odbywa się poprzez zaznaczenie stosownego checboxa oraz wypełnienie formularza rejestracji dostępnego w sklepie. Klient może w każdej chwili usunąć konto z poziomu panelu zarządzania kontem lub przesyłając stosowne żądanie do ODS. Usunięcie konta nie spowoduje usunięcia informacji o złożonych zamówieniach z wykorzystaniem konta, które to informacje ODS będzie przechowywał do czasu upływu przedawnienia roszczeń z umowy zawartej za pośrednictwem Sklepu, przez cały okres funkcjonowania sklepu, chyba ze wcześniej Klient sprzeciwi się przechowywaniu tych informacji, a ODS nie będzie posiadał nadrzędnego interesu w ich przechowywaniu.
 5. Jeśli Klient zdecyduje zapisać się do newslettera, umowa o wysyłkę newslettera zostaje zawarta na czas nieokreślony i może zostać wypowiedziana w każdej chwili ze skutkiem natychmiastowym. Zapis do newslettera odbywa się poprzez wypełnienie i przesłanie formularza zapisu do newslettera lub poprzez zaznaczenie stosownego chexboxa w procesie składania zamówienia. Klient może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania newslettera, poprzez wypisanie się z niego wg instrukcji zawartej w każdym newsletterze lub wysyłając stosowne żądanie do ODS na adres email wskazany w § 2 ust. 4 Regulaminu. ODS może usunąć Klienta z listy newslettera, jeśli nie pozostaje on aktywny. Przed skreśleniem z listy Klient otrzymuje e-maila weryfikującego jego aktywność. Brak odpowiedzi na wskazanego e-maila oznacza wyrażenie zgody na usunięcie z listy subskrybentów.
 6. ODS za pośrednictwem sklepu udostępnia odpłatne Produkty, będące usługami świadczonymi drogą elektroniczną w rozumieniu Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 7. Szczegółowe opisy Produktów oraz wymagania techniczne, jeśli są wymagane, dostępne są wraz z cenami na Stronie Internetowej oraz w Sklepie.
§ 5. PRODUKTY CYFROWE
 1. ODS za pośrednictwem Sklepu umożliwia poprzez złożenia zamówienia, zawarcie umowy na odległość, której przedmiotem jest dostęp do treści cyfrowych niezapisanych na materialnym nośniku. Oznacza to, że treści te są udostępniane jako pliki elektroniczne do pobrania. Szczegółowe opisy i funkcjonalność Produktów zawarte są na stronie internetowej.
 2. Dostęp do Produktów jest przyznawany na czas ograniczony. ODS świadcząc usługę, zapewnia Klientowi dostęp do treści cyfrowych przez 90 dni.
 3. Niemożność skorzystania przez Klienta z Produktu z uwagi na nieobecność lub inną winę leżącą po jego stronie, nie uprawnia Klienta do nieopłacenia zamówienia lub zwrotu płatności, jeśli jej wcześniej dokonał. Nie dotyczy to sytuacji, gdy Klient skutecznie skorzystał z prawa odstąpienia od umowy. 
§ 6. ZAWIERANIE UMOWY
 1. Klient może złożyć zamówienie w Sklepie po założeniu Konta zgodnie z instrukcją wskazaną w §4 ustęp 4 lub bez zakładania Konta, poprzez podanie danych osobowych i adresowych, umożliwiających realizację Zamówienia.
 2. Jeśli Klient posiada konto w sklepie, przed złożeniem zamówienia powinien się do niego zalogować za pomocą adresu email oraz nadanego hasła. Logowanie możliwe jest także w trakcie składania zamówienia poprzez kliknięcie link dostępny w ramach wyświetlanego komunikatu.
 3. Złożenie zamówienia odbywa się poprzez dodanie interesujących Klienta Produktów do koszyka oraz wypełnienie formularza zamówienia. 
 4. W formularzu należy podać niezbędne dane: dane Kupującego, sposób płatności, adres e-mailowy, na który ma zostać dostarczone zamówienie.
 5. Przed złożeniem zamówienia Klient zobowiązany jest do zapoznania się z Regulaminem. Warunkiem złożenia zamówienia jest akceptacja Regulaminu. 
 6. Proces składania zamówienia kończy kliknięcie przycisk finalizujący zamówienie. Stanowi on oświadczenie woli Klienta, prowadzące do zawarcia z ODS umowy o dostarczenie treści cyfrowych lub wykonanie usługi  drogą elektroniczną (w zależności od Produktu).
 7. Dokonanie zamówień w Sklepie możliwe jest 24-godziny na dobę przez cały rok. 
§ 7. CENY PRODUKTÓW, DOSTAWA ORAZ METODY PŁATNOŚCI
 1. Ceny Produktów są każdorazowo określone w opisach Produktów dostępnych w Sklepie. Ceny wszystkich Produktów widocznych na stronie Sklepu są cenami brutto (zawierają podatek VAT) oraz są wyrażone w walucie polskiej.
 2. ODS zastrzega sobie prawo zmiany cen Produktów prezentowanych na stronie Sklepu, zamieszczania informacji o nowych Produktach, przeprowadzania oraz odwoływania akcji promocyjnych, bądź wprowadzania w nich zmian.
 3. Dostawa produktu polegająca na dostarczeniu treści cyfrowych następuje poprzez przesłanie na adres e-mail podany przez Klienta w Formularzu zamówienia wiadomości zawierającej plik pdf,xls lub inne określony w opisie produktu na stronie Sklepu.
 4. Sprzedawca udostępnia następujące metody płatności:
 • przelewy elektroniczne,  za pośrednictwem Przelewy24, w tym blik,
 • kartą płatniczą: Visa , Visa Electron , Mastercard , MasterCard Electronic ,Maestro” 
 • przelewem bankowym.
 1. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Blue Media S.A.
 2. Szczegółowe informacje na temat dostępnych metod płatności i dostawy poszczególnych Produktów znajdują się w Formularzu zamówienia.
 3. Za moment dokonania płatności uważa się moment wpłynięcia środków na konto ODS w serwisie PayU.
 4. Klient, zawierając umowę z ODS wyraża automatycznie zgodę na przesłanie faktury oraz jej korektę drogą elektroniczną na adres email podany w Formularzu zamówienia lub wiadomości email wysłanej do ODS.
 5. Zamówienie realizowane jest automatycznie. Czas realizacji zamówienia liczony jest od momentu uzyskania pozytywnej autoryzacji płatności.
 6. W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez Klienta kartą płatniczą, ODS dokonana zwrotu środków na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Klienta.
 7. W przypadku wyboru przez Klienta metody płatności w formie podmiotów pośredniczących w transakcji np. PayU, brak zapłaty w terminie 5 dni od złożenia zamówienia, spowoduje jego anulowanie. W takiej sytuacji Klient może powtórnie złożyć zamówienie. 
§ 8. WYKONANIE UMOWY
 1. W celu realizacji usługi świadczonej drogą elektroniczną np. konsultacji prawnej, ODS skontaktuje się z Klientem w celu ustalenia dogodnego terminu realizacji usługi dla obu stron. 
 2. W przypadku usług świadczonych drogą elektroniczną, Klient zobowiązany jest do korzystania z konsultacji prawnych zgodnie z prawem, Regulaminem i dobrymi obyczajami, w szczególności do nie nagrywania treści konsultacji oraz poszczególnych jej fragmentów w celu ich dalszej publikacji jakikolwiek osobom trzecim. 
§ 9. WYKONANIE UMOWY
 1. ODS ma obowiązek dostarczyć Klientowi Produkt wolny od wad, z zastrzeżeniem ust. 3.
 2. W przypadku stwierdzenia przez Klienta wady Produktu, ma on prawo złożyć reklamację.
 3. Klient powinien złożyć ODS reklamacje w formie pisemnej lub drogą e-mailową na wybrany adres podany w § 2 pkt. 4 Regulaminu. Reklamacja powinna zawierać dane identyfikujące Klienta oraz opis czego dotyczy reklamacja, oraz wskazanie żądania. ODS ustosunkowuje się do składanej reklamacji przez Klienta w ciągu 14 dni od daty dostarczenia mu reklamacji za pomocą takiego samego środka komunikacji, przy którego wykorzystaniu reklamacja została złożona. Brak odpowiedzi ww. wymienionym terminie oznacza uznanie reklamacji przez ODS
  .
§ 10 PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY
 1. Klient, który zawarł umowę z ODS na odległość, ma prawo odstąpić od umowy bez podania przyczyny w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy. Umowę, od której odstąpiono uważa się za niezawartą.
 2. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Klientowi w odniesieniu do:
 • umów o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnienie świadczenie rozpoczęło się za wyraźną zgoda Klienta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowano go przez ODS o utracie prawa odstąpienia od umowy,
 • umów o świadczenie usług, jeśli ODS wykonał w pełni usługę na wyraźną zgodą Klienta korzystającego z ochrony konsumenckiej, a wcześniej poinformował go o tym, że tym samym utraci on prawo odstąpienia od umowy.
 1. W przypadku zamiaru odstąpienia od umowy Klient składa na piśmie oświadczenie o odstąpieniu od umowy i przesyła je do ODS w terminie 14 dni od doręczenia mu towaru. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem drogą elektroniczną lub pocztą na adres wskazany § 2 pkt. 4 Regulaminu.
 2. W przypadku odstąpienia od umowy, ODS zwraca Klientowi wszystkie otrzymane od Klientowi płatności niezwłocznie, nie później niż w ciągu 14 dni, w którym ODS został poinformowany o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy.
§ 11 POZASĄDOWE SPOSOBY ROZSTRZYGANIA SPORÓW
 1. ODS wyraża zgodę na poddanie ewentualnych sporów wynikłych w związku z zawartymi umowami o dostarczenie treści cyfrowych na drodze postępowania mediacyjnego. Szczegóły zostaną określone przez strony konfliktu. 
 2. Klient ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i  dochodzenia roszczeń. Między innymi:
 • zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy,
 • zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem a ODS,
 • skorzystania z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika praw konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów.
 1. Szczegółowych informacji na temat pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, Klient może szukać na stronie http://polubowne.uokik.gov.pl
 2. Klient może także skorzystać z platformy http://ec.euroapa.eu. consumers/odr. Platforma służy rozstrzyganiu sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami dążącymi do pozasądowego rozstrzygania spory dotyczącego zobowiązań wynikających z internetowej sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.
§ 12 PRAWA AUTORSKIE
 1. Treści dostępne na Stronie Internetowej ODS oraz treści cyfrowe sprzedawane za pośrednictwem Sklepu stanowią utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych i podlegają ochronie przewidzianej w tym akcie prawnym. 
 2. Autorskie prawa majątkowe do treści cyfrowych przysługują ODS, zaś autorskie prawa osobiste – autorom.
 3. Zabronione jest kopiowanie, jak również inne formy korzystania z jakichkolwiek elementów Sklepu oraz strony internetowej bez zgody ODS.
 4. Klient może korzystać z Produktów w Sklepie oraz treści dostępnych na Stronie internetowej tylko i wyłącznie dla własnych potrzeb. Wyklucza to komercyjne korzystanie z treści.
 5. Rozpowszechnianie treści objętych prawami autorskimi może skutkować odpowiedzialnością cywilną i karną.
§ 13 PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
 1. Administratorem danych osobowych Klienta jest ODS.
 2. Dokładne informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych znajdują się w Polityce prywatności dostępnej pod adresem www.szeftoja.pl/polityka prywatności.
 3. W związku z korzystaniem z płatności online za pośrednictwem http://przelewy24.pl/, w związku z realizacją płatności podmiot ten staje się odrębnym administratorem danych osobowych Klienta.
§ 14 POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 1. Umowy zawierane są przez ODS w języku polskim.
 2. ODS zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian oraz odwoływania ofert, promocji oraz zmian cen Produktów w Sklepie bez uszczerbku dla praw nabytych przez Kupującego, w tym w szczególności umów zawartych przed dokonaniem tych zmian.
 3. ODS zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w Regulaminie. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się Regulamin obowiązujący w dacie zawarcia umowy. Klienci, którzy posiadają zarejestrowane konto użytkownika, o każdej zmianie Regulaminu zostaną poinformowani poprzez wysyłkę wiadomości na adres e-mail przypisany do konta użytkownika. W razie braku akceptacji Regulaminu, Klient może nieodpłatnie usunąć swoje konto użytkownika. 
 4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdują powszechnie obowiązujące przepisy prawa (w szczególności: Kodeksy cywilne, ustawy Prawo Przedsiębiorców, ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawy o Ochronie Konsumentów, ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO) oraz ustawy o ochronie danych osobowych.
 5. Niniejszy Regulamin obowiązuje od 7.11.2022 r.
ZGODY REGULAMINOWE

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez firmę Olga Długozima-Skorska z siedzibą w Młyńcu Pierwszym (adres siedziby: ul. Toruńską 41, 87-162 Młyniec Pierwszy), NIP 8792626439, REGON 523392216 w celach świadczenia na moją rzecz usług drogą elektroniczną za pośrednictwem Strony Internetowej dostępnej pod adresem www.szeftoja.pl oraz Sklepu działającego pod domeną www.sklep.szeftoja.pl Zostałem poinformowany, iż zgoda jest wyrażona dobrowolnie. Mam świadomość, iż w każdym czasie mogę żądać wglądu w moje dane osobowe, ich zmianę lub usunięcie.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Olga Długozima-Skorska z siedzibą w Młyńcu Pierwszym (adres siedziby: ul. Toruńską 41, 87-162 Młyniec Pierwszy), NIP 8792626439, REGON 523392216 w celach marketingowych, w szczególności w celu przesyłania na podany przeze mnie adres e-mail spersonalizowanej informacji marketingowej (newsletter) oraz otrzymywania do informacji handlowych drogą elektroniczną zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Zostałem poinformowany, iż zgoda jest wyrażona dobrowolnie. Mam świadomość, iż w każdym czasie mogą żądać wglądu w moje dane osobowe, ich zmianę, usunięcie, jak również cofnięcie powyższej zgody na zasadach opisanych w Regulaminie znajdującym się na stronie.

Oświadczam, iż zapoznałem się z Regulaminem sklepu internetowego Olga Długozima-Skorska z siedzibą w Młyńcu Pierwszym (adres siedziby: ul. Toruńską 41, 87-162 Młyniec Pierwszy), NIP 8792626439, REGON 523392216, który jest dostępny pod adresem www.sklep.szeftoja.pl

Wyrażam zgodę na wykorzystywanie przez Olga Długozima-Skorska z siedzibą w Młyńcu Pierwszym (adres siedziby: ul. Toruńską 41, 87-162 Młyniec Pierwszy), NIP 8792626439, REGON 523392216, urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 lipca 2014 r. Prawo telekomunikacyjne (tekst jedn. Dz. U. 2016 poz. 1489 z późn. zm.).