REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO ORAZ ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

obowiązujący od dnia 17 lutego 2024.

Nazywam się Olga Długozima-Skorska i jestem administratorem Strony dostępnej pod adresem www.szeftoja.pl. Jeśli chcesz dokonać zakupów w moich Sklepie zapoznaj się wcześniej, z udostępnionym przeze mnie Regulaminem. Regulamin zostanie Ci udostępniony przed każdym zakupem. Masz również zawsze możliwość pobrania i zapisania go na trwałym nośniku.

Poniżej znajdziesz moje dane rejestrowe:
Olga Długozima-Skorska
ul. Toruńska 41
87-162 Młyniec Pierwszy
NIP: 8792626439
REGON: 523392216.

Jeśli masz jakieś pytania związane z Regulaminem, skontaktuj się ze mną wysyłając wiadomość na adres e-mail kontakt@szeftoja.pl lub telefonicznie pod numerem telefonu 600379696. Jestem dostępna dla Ciebie, od poniedziałku do czwartku w godzinach 19.00-21.00.

Punkt kontaktowy 
Jeśli masz jakieś wątpliwości, co do legalności czy zgodności treści udostępnionych przeze mnie na stronie, możesz to zgłosić, poprzez wysłanie do mnie wiadomości e-mail na adres szeftoja@kontakt.pl. Po jej otrzymaniu i podjęciu kolejnych kroków poinformuje Cię niezwłocznie, nie póżniej niż w ciagu 3 dni roboczych.

§ 1. DEFINICJE

W celu zrozumienia postanowień Regulaminu, zapoznaj się z poniższymi definicjami:

 1. ODS – Olga Długozima-Skorska, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą „Olga Długozima-Skorska” z siedzibą w Młyńcu Pierwszym pod adresem ul. Toruńska 41, 87-162 Młyniec Pierwszy, NIP 8792626439, REGON 523392216;
 2. Regulamin – Regulamin Sklepu Internetowego oraz świadczenia usług drogą elektroniczną, dostępny pod adresem www.szeftoja.pl/regulamin;
 3. Strona – strona internetowa oraz Sklep administrowane przez ODS działające pod adresem www.szeftoja.pl oraz www.sklep.szeftoja.pl;
 4. Sklep – sklep internetowy prowadzony przez ODS dostępny pod adresem www.sklep.szeftoja.pl;
 5. Punkt kontaktowy – sposób, który umożliwia ODS bezpośrednią komunikację drogą elektroniczną z organami państw członkowskich, Komisją, Radą Usług Cyfrowych oraz Użytkownikami. ODS umożliwia komunikację zarówno w języku polskim jak i angielskim. 
 6. Klient (Użytkownik) – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawa lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, lecz posiadająca zdolność do czynności prawnych, który korzysta z usług i funkcjonalności Strony na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie, mogący umieścić na niej Treść;
 7. Konsument – osoba fizyczna, zawierająca z ODS Umowę niezwiązana bezpośrednio ze swoją działalnością gospodarczą lub zawodową. Konsument jest również Klientem;
 8. Przedsiębiorca na prawach konsumenta (dalej PNPK) – osoba fizyczna zawierająca z ODS Umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści Umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej (określonego w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej). PNPK jest również Klientem;
 9. Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna, niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną zawierająca z ODS Umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą. Przedsiębiorca jest również Klientem.
 10. Treść – informacja w formie tekstu, zdjęcia, grafiki lub innego materiału, udostępniona przez Użytkownika na Stronie;
 11. Umowa – umowa pomiędzy ODS a Klientem, które przedmiotem jest dostarczenie Treści Cyfrowych lub świadczenie Usług;
 12. Formularz zamówienia – formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do elektronicznego koszyka oraz określenie warunków Umowy, w tym sposobu dostawy oraz płatności; 
 13. Formularz kontaktowy – formularz dostępny na Stronie umożliwiający wysłanie zapytania do ODS;
 14. Koszyk – element oprogramowania Sklepu, umożliwiający Klientowi złożenie zamówienia w Sklepie;
 15. Konto – konto Klienta w utworzone na platformie 1koszyk.pl, za pomocą którego może złożyć zamówienie za pośrednictwem tej platformy, przechowywane są na nim dane Klienta oraz informacje o złożonych zamówieniach. ODS nie ma dostępu do konta Klienta założonego na tej platformie.
 16. Produkt – Treści Cyfrowe, Konsultacje i inne usługi świadczone przez ODS za pośrednictwem Sklepu;
 17. Treść Cyfrowa – dane wytwarzane i dostarczane w postaci cyfrowej, zapisane na niematerialnym nośniku (np. e-book w formie w pliku pdf wysłany drogą elektroniczną);
 18. Konsultacje – usługa świadczona przez ODS w formie online lub telefonicznie;
 19. Usługi Cyfrowe – usługi pozwalające Klientowi na przechowywanie lub dostęp do danych w postaci cyfrowej lub inne formy interakcji za pomocą danych w postaci cyfrowej (np. założenie konta w Sklepie w celu złożenia zamówienia);
 20. Usługi Elektroniczne – wszelkie usługi świadczone przez ODS na rzecz Klienta za pośrednictwem Strony;
 21. Usługa hostingu – usługa polegająca na przechowywaniu informacji przekazanych przez Użytkownika oraz na jego żądanie;
 22. Newsletter – Usługa Elektroniczna polegająca na przesyłaniu Klientowi wiadomości e-mail, która zawiera m.in. informację marketingowe;
 23. Cena – wynagrodzenie wyrażone polskich złotych, które Klient zobowiązany jest zapłacić ODS za dany Produkt;
 24. Środowisko cyfrowe – sprzęt komputerowy, oprogramowania i połączenia sieciowe wykorzystywane przez Klienta w celu uzyskania dostępu do Treści Cyfrowej lub Usługi, w celu skorzystania z nich;
 25. Treści nielegalne – treść, które sama w sobie w odniesieniu do funkcjonalności Strony jak i usług świadczonych przez ODS jest niezgodna z prawem Unii Europejskiej lub prawem  danego państwa członkowskiego UE, niezależnie od konkretnego przedmiotu czy charakteru tego prawa. Za treści o charakterze bezprawnym uznaje się w szczególności udostępnianie:
 • obrazów przedstawiających niegodziwe traktowanie dzieci w celach seksualnych,
 • prywatnych zdjęć/ grafiki udostępnionych bez zgody osoby uprawnionej,
 • cyberstalking,
 • treści służących do sprzedaży produktów niespełniających wymogów lub podrobionych,
 • treści służących do sprzedaży towarów lub świadczenia usług z naruszeniem prawa ochrony konsumentów,
 • treści wykorzystujących materiały chronione prawem autorskim.
 1. Moderowanie – działania zarówno zautomatyzowane jak i nie podejmowane przez ODS, których celem jest wykrywanie, identyfikowanie i zwalczanie nielegalnych treści lub informacji niezgodnych z warunkami korzystania z usług dostępnych na Stronie przez Użytkowników w tym wdrażane środki, które wpływają na dostępność, widoczność i osiągalność takich nielegalnych treści lub informacji, takie jak depozycjonowanie takich treści lub informacji, demonetyzacja, uniemożliwienie dostępu do nich lub ich usunięcie, lub które wpływają na możliwość przekazywania takich informacji przez Użytkowników, takie jak zamknięcie lub zawieszenie konta Użytkownika;
 2. Polityka prywatności – dokument opisujący przetwarzanie danych osobowych przez ODS jako administratora oraz działanie plików cookies, dostępny pod adresem www.szeftoja.pl/politykaprywatnosci.

§ 2. POSTANOWIENIA OGÓLNE
 1. Regulamin określa zasady i warunki korzystania ze Strony, rodzaj i zakres usług świadczonych przez ODS oraz prawa i obowiązki stron.
 2. ODS za pośrednictwem Strony udostępnia artykuły edukacyjne oraz prowadzi sprzedaż Produktów. 
 3. Regulamin stanowi wzorzec umowy zawieranej na odległość w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (Sklep), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość od chwili zawarcia umowy włącznie. Treść Regulaminu w przypadku skorzystania z Usług wskazanych w Regulaminie stanowi treść zawartej pomiędzy stronami Umowy. Regulamin udostępniany jest Klientowi przed rozpoczęciem korzystania ze Sklepu. Klient może utrwalić treść Regulaminu w dogodny dla siebie sposób np. poprzez zapisanie go na trwałym nośniku lub wydrukowanie. 
 4. Klient przed zawarciem umowy z ODS zobowiązany jest do zapoznania się z Regulaminem i akceptacji jego postanowień. Akceptacja Regulaminu następuje poprzez kliknięcie odpowiedniego okienka (checkbox’a) przed złożeniem zamówienia, co jest równoznaczne w tym, że Klient zapoznał się z jego treścią.
 5. Klient wypełniając Formularz zamówienia powinien wskazać prawdziwe i kompletne dane osobowe. ODS nie weryfikuje prawdziwości tych danych.
 6. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości odnośnie Regulaminu, Klient może skontaktować się z ODS:
  • za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres: kontakt@szeftoja.pl,
  • pisemnie na adres: Olga Długozima-Skorska, ul. Toruńska 41, 87-162 Młyniec Pierwszy,
  • telefonicznie pod numerem: 600 379 696,
  • za pośrednictwem komunikatora Messenger, poprzez wysłanie wiadomości na portalu Instagram (profil @szeftoja) lub wysłanie zapytania poprzez formularz kontaktów dostępny na Stronie.
 7. Regulamin umieszczony jest nieprzerwanie na Stronie, w sposób umożliwiający Klientowi jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalenie jego treści. Regulamin jest również udostępniony Klientowi prze zawarciem Umowy, w sposób określony w ustępie 4.

§ 3. ŚRODOWISKO CYFROWE KLIENTA
 1. Do skorzystania ze Strony, w tym przegladania asortymentu Sklepu oraz składania zamówień, nie jest konieczne spełnienie szczególnych warunków technicznych przez komputer lub inne urządzenie Klienta. Wystarczające są:
  • posiadanie urządzenia z dostępem do sieci Internet (np. komputer, telefon),
  • standardowy, aktualny system operacyjny,
  • przeglądarka internetowa z włączoną obsługą plików typu cookies,
  • aktywny adres poczty elektronicznej (e-mail).
 2. Do korzystania z Produktów, w zależności od ich rodzaju, oprócz warunków wymienionych w ustępie 1, konieczne może być posiadanie dodatkowego ogólnodostępnego oprogramowania  umożliwiające odczyt plików lub skorzystanie z zewnętrznej aplikacji:
 1. standardowego, zaktualizowanego pakietu biurowego (Microsoft Office, OpenOffice, LibreOffice, Excel),
 2. przeglądarki plików PDF (np. Adobe Reader),
 3. standardowy odtwarzacz plików video (np. WindowsMediaPlayer),
 4. zewnętrzna aplikacja np. Whatup, Zoom
 5. O każdych dodatkowych warunkach technicznych, niezbędnych do skorzystania z Produktu, ODS poinformuje Klienta przed dokonaniem zakupu, poprzez zamieszczenie stosownej  informacji  w opisie Produktu na Stronie.

§ 4. ZASADY KORZYSTANIA ZE STRONY
 1. Użytkownik powinien korzystać ze Strony, zgodnie z jego przeznaczeniem, zasadami współżycia społecznego, dobrymi obyczajami, Regulaminem, w sposób niezakłócający jej funkcjonowania.  Zakazane jest dostarczanie na Stronie treści niezgodnych z obowiązującymi przepisami prawa, nielegalnych, bezprawnych i niezgodnych z Regulaminem, np. poprzez przesyłanie takich treści w ramach formularzu kontaktowego udostępnionego na Stronie.
 2. Użytkownik zobowiązany jest do podawania w ramach udostępnionych przez ODS formularzy, wyłącznie prawdziwych i aktualnych danych oraz ich niezwłocznego aktualizowania, w tym danych osobowych, podanych przez Klienta w związku z zawarciem Umowy.
 3. Zakazane jest:
 • zamieszczanie i rozsyłanie w ramach udostępnionych formularzy niezamówionych informacji handlowych tzw. Spam,
 • modyfikowanie w sposób nieuprawniony treści dostarczonych przez Sklep w szczególności Cen czy opisów Produktów,
 • podejmowanie czynności, które maja na celu wejście przez Klienta w posiadanie informacji dla niego nieprzeznaczonych,
 • zamieszczanie Treści zawierających wulgaryzmy oraz innych treści o charakterze obraźliwym,
 • zamieszczanie Teści, które mogą wywoływać u innych Użytkowników dyskomfort, w szczególności przez brak empatii lub szacunku innych Użytkowników,
 • zamieszczanie Treści zawierających linki.
 1. ODS podejmuje środki techniczne i organizacyjne w celu zapewnienia bezpieczeństwa Użytkownika i przekazywanych przez niego danych oraz zapewnienia poprawnego funkcjonowania Strony. 
 2. ODS w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia, w tym przerwy, w funkcjonowaniu Strony, spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działanie osób trzecich lub niekompatybilnością Strony z infrastrukturą techniczną Użytkownika.
 3. ODS przysługuje prawo do przerwy technicznej w funkcjonowaniu Strony, wynikającej  z bieżącej obsługi i konserwacji serwera oraz oprogramowania, a także modyfikacji funkcji Strony. W przypadku planowanej przerwy, Użytkownicy zostaną o tym wyraźnie powiadomieni.
 4. Wszelkie problemy związane z funkcjonowaniem Strony, Użytkownik może zgłaszać za pośrednictwem poczty elektronicznej ODS. ODS poinformuje Użytkownika o planowanych terminie usunięcia usterki.
 5. Strona posiada certyfikat SSL – bezpieczny protokół szyfrowania komunikacji.

§ 5. USŁUGI ELEKTRONICZNE
 1. ODS za pomocą Strony świadczy na rzecz Użytkownika nieodpłatne Usługi Elektroniczne (Usługi Cyfrowe) związane z korzystaniem ze Strony:
  • umożliwienie przegladania treści na Stronie oraz korzystanie z wyszukiwarki treści, 
  • umożliwienie zamieszczenia opinii na Stronie,
  • prowadzenie Koszyka,
  • umożliwienie Klientowi złożenie zamówienia w Sklepie bez rejestracji, 
  • utworzenie i prowadzenie konta w Sklepie, 
  • wysyłka newslettera, 
  • wysłanie zapytania poprzez formularz kontaktowy dostępny na stronie Serwisu.
 2. ODS umożliwia Użytkownikowi przeglądanie treści dostępnych na Stronie. Usługa ta jest dostępna dla każdego, bez konieczności rejestracji czy uzyskania dostępu do Konta. Umowa o świadczenie tej usługi zostaje zawarta na czas faktycznego korzystania ze strony i ulega rozwiązaniu w momencie faktycznego opuszczenia Strony przez Użytkownika. Jej rozwiązanie nie wymaga żadnych dodatkowych oświadczeń.
 1. ODS umożliwia Klientowi wysłanie zapytania przez formularz kontaktowy dostępny na Stronie. Usługa ta jest dostępna dla każdego, bez konieczności rejestracji. Warunkiem skorzystania z Formularza Kontaktu jest podanie conajmniej adresu e-mail oraz imienia. Umowa o świadczenie tej Usługi jest zawarta każdorazowo w momencie wysłania przez Klienta wiadomości do ODS za pomocą Formularza Kontaktu i ulega rozwiązaniu co do zasady z chwilą wysłania wiadomości.
 2. Na stronie ODS udostępnia Klientowi możliwość zapisania się do newslettera. Zapisując się na newsletter, ODS świadczy na rzecz Klienta usługę elektroniczną polegająca na przesyłaniu Klientowi  wiadomości e-mail, zawierającej informacje marketingowe oraz inne np. zmiany prawne. Umowa o wysyłkę newslettera zostaje zawarta na czas nieokreślony i może zostać wypowiedziana przez Klienta w każdej chwili poprzez kliknięcie w przycisk służący do rezygnacji, który zamieszczony jest w każdej wiadomości przesyłanej w ramach newslettera lub wysyłanie żądania do ODS na adres email wskazany w § 2 ust. 6 Regulaminu.  Zapis do newslettera odbywa się poprzez wypełnienie i przesłanie formularza zapisu do newslettera Zapisując się do Newslettera, Klient musi zaakceptować warunki świadczenia usług elektronicznej poprzez zaznaczenie odpowiednich checkboxów. Po kliknięciu w przycisk “Chcę być swoim szefem”, Klient otrzyma na wskazany adres e-mail wiadomość potwierdzającą zapis na Newsletter. Zapis należy potwierdzić.
 3. Na Stronie ODS może również udostępnić możliwość zapisu się do Newslettera, w ramach którego Klient otrzyma prezent (Produkt cyfrowy). Zostanie on o tym poinformowany na stronie zapisu. Aby umożliwić Klientowi wyrażenie dobrowolnej zgody, ODS umożliwi nabycie Produktu będącego prezentem, również w ramach oferty prezentowanej w Sklepie.
 4. ODS może usunąć Klienta z listy newslettera, jeśli nie pozostaje on aktywny. Przed skreśleniem z listy Klient otrzymuje e-maila weryfikującego jego aktywność. Brak odpowiedzi na wskazanego e-maila, oznacza wyrażenie zgody na usunięcie z listy subskrybentów.

§ 6. OPINIE
 1. ODS umożliwia Klientowi możliwość zamieszczenia Opinii na Stronie. Zamieszczenie opinii jest możliwe wyłącznie przez osoby które nabyły Produkt. W przypadku zakupu produktu ODS zwraca się prywatnej wiadomości do Klienta, z zapytaniem o możliwość wystawienia opinii o produkcie. ODS w przypadku nie spełnienia wymagań wskazanych w Regulaminie może odmówić publikacji takiej opinii. Wszystkie opinie są weryfikowane przez ODS. ODS ma możliwość usunięcia opinii jeśli nie spełnia wymagań wskazanych w Regulaminie. Klient powinien formułować opinie w sposób rzetelny, uczciwy i merytoryczny oraz nie naruszać przy tym praw osób trzecich.
 2. ODS nie wykorzystuje opinii, które zostały kupione, sponsorowane lub uzyskane w drodze wymiany handlowej. Nie ma również prawa do publikowania lub zlecania publikacji fałszywych opinii lub rekomendacji, ani do zmieniania istniejących opinii lub rekomendacji w celu promowania swoich produktów lub usług cyfrowych w sklepie.
 3. Zakazane jest zamieszczanie opinii:
 • na temat Produktów, z których Klient nigdy nie korzystał lub których nigdy nie nabył;
 • wypełniających znamiona czynu nieuczciwej konkurencji w rozumieniu art. 3 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji; 
 • naruszających dobra osobiste ODS lub osoby trzeciej.

§7 . SKŁADANIE ZAMÓWIENIA
 1. Zakup w Sklepie odbywa się poprzez stronę 1koszyk.pl. Po wybraniu Produktu w Sklepie i naciśnięciu przycisku Kup, witryna przeniesienie Klienta na podstronę zarządzoną przez administratora 1koszyk.pl. W celu skorzystania z wszystkich funkcji Platformy, Klient musi zarejestrować się w Platformie, tj. założyć Konto. Konto Użytkownika zostaje stworzone automatycznie przy skutecznym złożeniu pierwszego zamówienia (zawarcia Umowy sprzedaży.). Klient dokonując zakupu przez Platformę akceptuje zarówno Regulamin ODS jak i regulamin platformy. 
 2. Dostęp do Konta Klienta możliwy będzie za pośrednictwem linku zawartego w wiadomości e-mail wysyłanej do Klienta po złożeniu zamówienia. Wiadomość e-mail zostanie przesłana do Klienta niezwłocznie po złożeniu zamówienia na adres e-mail, podany przez Klienta w momencie składania zamówienia.
 3. Klient składa zamówienie poprzez wypełnienie formularza zamówienia niezbędnymi danymi (imię i nazwisko, dane adresowe, forma płatności, adres e-mail). Klient ma możliwość dołączenia również swoich uwag. Jeśli Klient chce otrzymać fakturę VAT, wpisuje w formularzu numer NIP.
 4. Składanie zamówień możliwe jest 24-godziny na dobę przez cały rok. 
 5. Opisy Produktów dostępne na stronie Sklepu, poczytuje się w razie wątpliwości nie za ofertę, lecz za zaproszenie do zawarcia Umowy.
 6. Klient składa zamówienie poprzez dodanie interesujących go Produktów do Koszyka, a następnie wypełnienie Formularza Zamówienia, w którym podaje niezbędne dane (imię i nazwisko, dane adresowe, adres e-mail, sposób płatności).
 7. Warunkiem złożenia zamówienia przez Klienta jest zapoznanie się z Regulaminem oraz akceptacja jego postanowień, a wyrażenie zgody na przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych. Akceptacja Regulaminu następuje poprzez kliknięcie odpowiedniego okienka (checkboxa), co jest równoznaczne w tym że Klient zapoznał się z jego treścią.
 8. Ostatnim etapem składania zamówienia jest kliknięcie w przycisk finalizujący zamówienie, który stanowi oświadczenie woli Klienta, prowadzące do zawarcia z ODS Umowy. Umowa zawierana jest na czas i w celu realizacji zamówienia.
 9. Po złożeniu zamówienia, Klient otrzyma na podany w zamówieniu adres e-mail potwierdzenie zawarcia Umowy, informację o utracie przez Klienta prawa do odstąpienia od umowy (Treści Cyfrowe) jeśli taką zgodę wyraził oraz dalsze informacje odnośnie zamówienia.
 10. ODS zastrzega sobie prawo do niezrealizowania Zamówienia w przypadku:
 • nieopłacenie zamówienia,
 • niekompletnego wypełnienia formularza – brak wskazania określonych danych uniemożliwia realizacje zamówienia.

§ 8. CENY PRODUKTÓW ORAZ METODY PŁATNOŚCI
 1. Ceny wszystkich Produktów widocznych na stronie Sklepu są cenami brutto (zawierają podatek VAT) oraz są wyrażone w polskich złotych.
 2. Platforma poprzez którą odbywa się zakup Produktów udostępnia następujące metody płatności:
  • szybkie płatności online, w tym płatność kartą płatniczą (Visa, Visa Electron, Mastercard, MasterCard Electronic, Maestro) oraz BLIK,
  • wpłata na konto bankowe.
 1. Podmiotem obsługującym płatności elektroniczne dokonywane w ramach Platformy 1koszyk.pl jest Autopay S.A.
 2. Wszelkie informacje na temat dostępnych metod płatności i dostawy poszczególnych Produktów znajdują się w Formularzu zamówienia.
 3. ODS nie stosuje mechanizmów indywidualnego dostosowywania cen w Sklepie na podstawie zautomatyzowanego podejmowania decyzji.
 4. Do każdego zamówienia wystawiana jest faktura. Jeśli Klient chce otrzymać fakturę VAT zobowiązany jest do wskazania numeru NIP. Faktura zostanie wysłana na wskazany w zamówieniu adres e-mail.  
 5. Zamówienia realizowane są automatycznie lub w terminie wskazanych w opisie Produktu.
 6. W przypadku odstąpienia od umowy lub innej okoliczności przewidującej konieczność zwrotu środków na transakcję dokonaną przez Klienta kartą płatniczą, ODS dokonuje przelewu środków w ciagu 14 dni, na ten sam rachunek bankowy Klienta, z którego dokonywał płatności, chyba że Klient zgodził się na inne rozwiazanie, które nie wiąże się dla niego z dodatkowymi opłatami.
 7. ODS ma prawo do zmiany cen Produktów prezentowanych na stronie Sklepu, oraz dodawania nowych Produktów na Stronę, a także obniżania cen Produktów.
 8. ODS obniżając Cenę Produktu, zamieszcza również informację o najniższej Cenie Produktu, która obowiązywała w okresie 30 dni przez wprowadzeniem obniżki. Jeśli  wskazań Cena jest Najniższą Ceną w okresie 30 dni przed wprowadzeniem obniżki, Sprzedawca również o tym poinformuje.

§ 9. PRODUKTY
 1. ODS oferuje na stronie Sklepu możliwość zakupu Treści Cyfrowych, niezapisanych na materialnym nośnikach danych. Pliki te są udostępniane jako pliki elektroniczne do odtworzenia lub pobrania. Szczegółowe opisy Produktów, znajdują się na stronie Sklepu.
 2. Treści Cyfrowe są udostępniane są Klientowi automatycznie po zawarciu Umowy i opłaceniu zamówienia.
 3. W przypadku Treści Cyfrowych dostarczanych Klientowi automatycznie, Klient oprócz akceptacji Regulaminu oraz wyrażenia zgody na przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych musi również wyrazić zgodę na dostarczenie Treści Cyfrowych w okolicznościach powodujących utratę prawa do odstąpienia od umowy. Wyrażenie zgody następuje poprzez kliknięcie odpowiedniego checkboxa.
 4. ODS dostarcza Treść Cyfrową, przesyłając na adres e-mail podany przez Klienta w Formularzu Zamówienia, wiadomości zawierającej plik w formacie określonym w opisie Produktu.
 5. Jeśli ODS zapewnię dostęp do Treści Cyfrowej przez ograniczony czas, informuje o tym Klienta w opisie Produktu.
 6. Jeśli ODS wprowadza limit pobrań danej Treści Cyfrowej, informuje o tym Klienta w opisie Produktu.
 7. ODS dostarcza Treści Cyfrowe w wersji obowiązującej na dzień dostarczenia Treści Cyfrowej. ODS nie zapewnia aktualizacji Treści Cyfrowej po dniu jej dostarczenia, chyba że zostanie do wskazane w opisie Produktu na Stronie.
 8. ODS oferuje również możliwość zawarcia umowy o przeprowadzenie konsultacji online. Dokładne informacje dotyczące usługi znajdują się w opisie Produktu.
 9. Konsultacje są świadczone w języku polskim.
 10. ODS zobowiązana jest wykonań Usługę z należytą starannością.
 11. Po zakupie Konsultacji, ODS kontaktuje się z Klientem w celu ustalenia terminu realizacji Usługi.
 12. Jeśli nie ma możliwości zrealizowania Usługi w terminie uzgodnionym z Klientem, ODS poinformuje o tym Klienta i zaproponuje nowy termin realizacji Usługi. Klient może, najpóźniej w terminie 3 dni, albo zaakceptować nowy termin albo odstąpić od Umowy oraz uzyskać zwrot Ceny za niezrealizowaną Usługę.
 13. Konsultacje powinny zostać realizowane w terenie 30 dni od zawarcia Umowy. Termin ten może zostać przedłużony za zgodą ODS. Jeśli ODS pozostawała w gotowości do świadczenia Usługi, natomiast Klient nie skorzystał z niej z przyczyn leżących po jego stronie, ODS nie jest zobowiazana do zwrotu zapłaconej Ceny.
 14. Jeśli Klient nie może skorzystać z Produktu z uwagi na jego nieobecność lub inną winę leżącą po jego stronie, nie uprawnia go to do nieopłacenia zamówienia lub zwrotu płatności jeśli jej już wcześniej dokonał. Nie dotyczy to sytuacji, gdy Klient skutecznie skorzystał z prawa odstąpienia od umowy.
 15. Korzystając z Usługi Konsultacji, która obejmują komunikację za pomocą urządzeń video, Klient zobowiązany jest do korzystania z tych usług prawnych zgodnie z prawem, Regulaminem i dobrymi obyczajami, w szczególności do nie nagrywania ich treści w celu dalszej publikacji jakikolwiek osobom trzecim. 

§ 10. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY
 1. Konsument lub PNPK, który zawarł z ODS Umowę za pośrednictwem Strony, ma prawo odstąpić od umowy bez podania przyczyny w terminie 14 dni od dnia zawarcia Umowy. Umowę, od której odstąpiono uważa się za niezawartą.
 2. Prawo odstąpienia od Umowy, nie przysługuje w stosunku do Umów::
  • o dostarczenie Treści Cyfrowych, które nie są dostarczane na nośniku materialnym, i za które Konsument lub PNPK jest zobowiązany do zapłaty Ceny, jeżeli spełnienie świadczenia rozpoczęło się za jego wyraźną zgoda przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez ODS o utracie prawa do odstąpienia od Umowy (art. 21 ust. 2 ustawy i prawach konsumenta).
  • o świadczenie Usług, za które Konsument lub PNPK zobowiązany jest do zapłaty Ceny, jeśli ODS wykonał w pełni usługę na wyraźną zgodą Klienta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia poinformowany, że po spełnieniu świadczenia przez ODS utraci prawo do odstąpienia od Umowy i przyjął do do wiadomości. 
 1. Do zachowania terminu do odstąpienia od Umowy wystarczy wysłanie do ODS informacji o skorzystaniu z przysługującego prawa do odstąpienia od Umowy przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy, drogą elektroniczną lub listownie na adres wskazany § 2 ust. 6 Regulaminu. Umowę, od której odstąpiono uważa się za niezawartą. ODS załącza do Regulaminu wzór formularza odstąpienia od Umowy. Skorzystanie ze wzoru nie jest obowiązkowe.
 2. W przypadku odstąpienia od umowy, ODS zwraca Konsumentowi lub PNPK wszystkie otrzymane płatności niezwłocznie, nie później niż w ciągu 14 dni, w którym ODS został poinformowany o decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy w sposób wskazany w § 10 ust. 3.

§ 11. REKLAMACJA 
 1. ODS ma obowiązek dostarczyć Konsumentowi lub PNPK, Produkt oraz Usługę zgodnie z Umową.
 2. W celu ułatwienia Klientowi realizacji uprawnień, ODS załączyła do niniejszego Regulaminu Formularz Reklamacji. Skorzystanie z Formularza nie jest obowiązkowe.
 3. Klient składa reklamację pisemnie na adres e-mailowy kontakt@szeftoja.pl lub listownie na adres wskazany w § 2 ust. 6 Regulaminu. Prawidłowo sporządzona reklamacja powinna zawierać dane identyfikujące Klienta, wskazanie czego dotyczy (jakiej Umowy) oraz wskazanie żądania.
 4. ODS ma obowiązek udzielić odpowiedzi na reklamację w ciągu 14 dni od dnia złożenia prawidłowo reklamacji.
 5. Jeśli Klient prawidłowo złożył reklamację, a ODS nie ustosunkował się do niej w terminie 14 dni, uważa się że uznał reklamację.
 6. W przypadku korzystania przez PNPK ze swoich uprawnień, powinien on poinformować ODS, że zawarta przez niego Umowa jest bezpośrednio związana z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą, ale nie posiada dla niego charakteru zawodowego.
 7. Jeśli Klient jest Przedsiębiorcą, odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu niezgodności Treści Cyfrowej z Umową jest wyłączona (na podstawie art. 558§1 Kodeksy Cywilnego).

§ 12. TREŚCI CYFROWE
 1. Jeśli ODS nie dostarczyła Treści Cyfrowych, Klient może wezwać do ich dostarczenia. Jeśli pomimo to, ODS nie dostarczy ich niezwłocznie lub w terminie uzgodnionym z Klientem, Klient może odstąpić od Umowy. 
 2. Jeżeli Treści Cyfrowe są niezgodne z Umową, Konsument lub PNPK może żądać doprowadzenia do ich zgodności z Umową na zasadach określonych w poddziale 5b ustawy o prawach konsumenta. 
 3. ODS może odmówić doprowadzenia Treści Cyfrowej do zgodności z Umową, jeśli doprowadzenie do zgodności Treści Cyfrowej z Umową jest niemożliwe lub wymagałoby nadmiernych kosztów.
 4. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się̨ wszelkie okoliczności sprawy, w szczególności znaczenie braku zgodności Treści Cyfrowej z Umową oraz wartość Treści Cyfrowej zgodnych z Umową.
 5. ODS powinna doprowadzić Treść Cyfrową do zgodności z umową z rozsądnym czasie och chwili, w której został poinformowany przez Klienta o braku zgodności z umową i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta. Koszt doprowadzenia Treści Cyfrowej go zgodności z Umową ponosi ODS.
 6. Klient ma prawo odstąpić od Umowy bez wzywania do doprowadzenie do zgodności z Umową, jeśli brak zgodności Treści Cyfrowej jest na tyle istotny, że uzasadnia obniżenie ceny lub odstąpienie od Umowy, bez wzywania do doprowadzenia do zgodności z Umową.  
 7. Ponadto Klient może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny lub odstąpieniu od umowy, gdy:
  • doprowadzenie do zgodności z Umową jest niemożliwe lub wymagałoby nadmiernych kosztów zgodnie z pkt. 3.
  • ODS nie doprowadziła Treści Cyfrowych do zgodności z Umową, zgodnie z pkt 5.
  • brak zgodności z Umową występuje nadal, mimo że ODS próbowała doprowadzić Treści Cyfrowe do zgodności z Umową,
  • z oświadczenia ODS lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie doprowadzi ona Treści Cyfrowej do zgodności z Umową w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta lub PNPK.
 1. Jeżeli Umowa przewiduje dostarczenie Treści Cyfrowej w sposób ciągły, ODS ponosi odpowiedzialność za brak zgodności Treści Cyfrowej z Umową, który wystąpił lub ujawnił się w czasie, w którym zgodnie z Umową miały być dostarczane.
 2. Jeśli Umowa przewiduje dostarczenie Treści Cyfrowych jednorazowo lub w częściach, ODS ponosi odpowiedzialność za brak zgodności Treści Cyfrowych z Umową, który istniał w chwili ich dostarczenia i ujawnił się w ciągu dwóch lat od tej chwili.
 3. Klient nie może odstąpić od umowy jeżeli Treści cyfrowe są dostarczane w zamian za zapłatę ceny, a brak zgodności Treści Cyfrowych z Umową jest nieistotny.

§ 14. PUBLIKACJA TREŚCI NA STRONIE, ICH MODERACJA ORAZ USUWANIE
 1. ODS umożliwia publikowanie treści przez Użytkownika na Stronie na zasadach wskazanych w §4.
 2. W przypadku uzyskania przez ODS informacji o zamieszczeniu przez Użytkownika na Stronie Treści nielegalnych, bezprawnych lub niezgodnych z Regulaminem, podejmuje ona niezbędne kroki w celu ich usunięcia lub uniemożliwienia dostępu do tych Treści. 
 3. ODS może dokonywać moderacji Treści zamieszczonych przez Użytkowników na Stronie z zachowaniem należytej staranności, w sposób obiektywny, niedyskryminacyjny i proporcjonalny, z należytym uwzględnieniem praw i prawnie uzasadnionych interesów wszystkich zaangażowanych stron.
 4. ODS nie używa narzędzi służących do automatycznego moderowania treści. 
 5. W przypadku moderacji treści ODS, poinformuje o tym Użytkownika , który zamieścił daną treść, o ile dysponuje danymi pozwalającymi na jego identyfikację wraz ze wskazaniem uzasadnienia oraz konkretnej podstawy prawnej do zastosowania określonej sankcji. 
 6. ODS może również wezwać Użytkownika do samodzielnej moderacji udostępnionej przez niego treści. 

§ 15. ZASADY ZGŁASZANIA NIELEGALNYM ORAZ NIEZGODNYCH Z REGULAMINEM TREŚCI , PROCEDURA ODWOŁAWCZA ORAZ SANKCJE
 1. ZGŁASZANIE NIELEGALNYCH ORAZ NIEZGODNYCH Z REGULAMINEM TREŚCI
 1. W przypadku wykrycia przez Użytkownika Strony nielegalnych lub niezgodnych z Regulaminem treści może on dokonać zgłoszenia tego faktu na adres e-mail wskazany na początku Regulaminu – punkt kontaktowy.
 2. W przypadku dokonania zgłoszenia użytkownik powinien:
 • wskazać bezpośrednią lokalizację Treści poprzez wskazanie linku,
 • uzasadnić dlaczego dana Treść uznana została za nielegalną lub istnieją co do niej podejrzenia że je nielegalna lub niezgodna z regulaminem Strony,
 • podać swoje dane kontaktowe, w tym imię i nazwisko oraz adres e-mail, z wyjątkiem zgłoszenia dotyczącego informacji uznawanych za związane z jednym z przestępstw, o których mowa w art. 3–7 dyrektywy 2011/93/UE, 
 • oświadczenie, że osoba która dokonała zgłoszenie, powzięła z dobrej wierze przekonanie, że zgłaszane treści są nielegalne z warunkami regulaminu, a stawiane zarzuty są prawidłowe i kompletne.
 1. Jeśli w zgłoszeniu zostały wskazane dane kontaktowe użytkownika, ODS bez zbędnej zwłoki przesyła Użytkownikowi potwierdzenie otrzymania zgłoszenia.
 2. ODS w ciagu maksymalnie 14 dni od daty przyjęcia zgłoszenia, poinformuje osobą zgłaszająca o podjętej decyzji dotyczącej zgłoszenia, informując ją jednocześnie omożliwości złożenia odwołania. Jeśli będzie to konieczne do wydania decyzji, ODS może zwrócić się do Użytkownika, który umieścił treści objęte zgłoszeniem  o udzielenie dodatkowych wyjaśnień. 
 3. ODS podejmuje wszelkie działania mającego  na celu wykrywanie, identyfikację i zwalczanie Treści nielegalnych lub niezgodnych z Regulaminem, w dobrej wierze i z zachowaniem należytej staranności, w sposób obiektywny, niedyskryminacyjny i proporcjonalny, z należytym uwzględnieniem praw i prawnie uzasadnionych interesów wszystkich zaangażowanych stron. 
 4. Zgłoszenie uznawane jest za prawdziwe, jeśli bez szczegółowej analizy prawnej ODS może uznać zgłoszone Treści za nielegalne lub niezgodne z Regulaminem. 
 5. ODS nie używa narzędzi służących do automatycznego rozpatrywania zgłoszeń. 
 1. PROCEDURA ODWOŁAWCZA
 1. Od decyzji wydanej przez ODS w sprawie zgłoszenia nielegalnych lub niezgodnych z Regulaminem Treści przysługuje odwołanie.
 2. Odwołanie można złożyć w ciagu 14 dni od dnia otrzymania decyzji, w formie elektronicznej. Powinno ono zawierać precyzyjne wskazanie, dlaczego decyzja jest nieprawidłowa oraz wyczerpujące uzasadnienie stanowiska. 
 3. ODS rozpatruje odwołanie w ciagu 14 dni od jego otrzymania. O wydanej decyzji zostanie poinformowana osoba zgłaszająca oraz inne osoby zainteresowane wynikiem sprawy. Jeśli zgłoszenie zostanie uznane za zasadne, poinformowana zostanie również osoba naruszającą.  O decyzji wydanej w wyniku odwołania nie przysługuje kolejne odwołanie – decyzja jest ostateczna.
 1. SANKCJE
 1. W przypadku zamieszczenia na Stronie nielegalnych lub niezgodnych z Regulaminem treści lub na skutek wydania dedycji przez ODS o dokonaniu przez Użytkownika takiego naruszenia, ODS ma możliwość:
 • ograniczenia widoczności treści, w tym jej usunięcia, uniemożliwienia dostępu do treści lub jej depozycjonowania,
 • zawieszenia, zakończenia ub w inny sposób ograniczenia płatności pieniężnych Użytkownika,
 • zawieszenia lub zakończenia świadczenia usługi w całości lub w części dla Użytkownika, który dopuścił się naruszenia,
 • zawieszenia lub zablokowania konta użytkownika, który dopuścił się naruszenia.
 1. W przypadku, gdy ODS poweźmie jakiekolwiek informacje dające podstawę do podejrzenia, że popełniono, popełnia się lub może dojść do popełnienia przestępstwa zagrażającego życiu lub bezpieczeństwu osoby lub osób, natychmiast informuje o swoim podejrzeniu organy ścigania lub organy sądowe zainteresowanego państwa członkowskiego lub zainteresowanych państw członkowskich i przekazuje wszystkie dostępne informacje na ten temat.

§ 16. PRAWA AUTORSKIE
 1. Treści dostępne na Stronie oraz Produkty sprzedawane za pomocą Sklepu stanowią utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych i podlegają ochronie przewidzianej w tym akcie prawnym. Prawa autorskie przysługują ODS.
 2. Z zastrzeżeniem przepisów o dozwolonym użytku, Klient może korzystać z Treści Cyfrowych oraz z treści dostępnych na stronie Stronie wyłącznie na własne potrzeby. Oznacza to, że Klient nie ma prawa do rozpowszechniania lub sprzedaży zakupionych Treści Cyfrowych ani jakichkolwiek ich opracowań pod własnym oznaczeniem, oraz podejmowania innych podobnych działań zarobkowych z użyciem zakupionych Treści Cyfrowych.
 3. W przypadku zainteresowania szerszym wykorzystaniem treści dostępnym na Stronie lub Produktów w Sklepie, Klient może skontaktować się ze ODS i podjąć indywidualne negocjacje w tej sprawie. 

§ 17. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
 1. Administratorem danych osobowych Klienta jest ODS.
 2. Na stronie wykorzystywane są pliki cookies.
 3. Informacje dotyczące przechowywania i przetwarzania danych osobowych i plików cookies znajdziesz w Polityce Prywatności dostępnej pod adresem www.szeftoja.pl/politykaprywatności.

§ 18. POZASĄDOWE SPOSOBY ROZSTRZYGANIA SPORÓW
 1. ODS wyraża zgodę na poddanie ewentualnych sporów wynikłych w związku z zawartymi Umowami na drodze postępowania mediacyjnego. Szczegóły postępowania mediacyjnego  zostaną w każdym przypadku określone przez strony konfliktu. 
 2. Klient ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i  dochodzenia roszczeń. Między innymi:
  • zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy,
  • zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem a ODS,
  • skorzystania z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika praw konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów.
 1. Szczegółowych informacji na temat pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, Klient może szukać na stronie http://polubowne.uokik.gov.pl.
 2. Klient może także skorzystać z platformy ODR http://ec.euroapa.eu.consumers/odr.
 3. W przypadku ewentualnego sporu (postępowanie mediacyjne nie przyniosło oczekiwanego skutku lub strony nie zdecydowały się na nie) pomiędzy Klientem, niebędącym Konsumentem lub PNPK, sądem właściwym będzie sąd właściwy dla ODS. W pozostałych przypadkach sądem właściwym będzie sąd właściwy dla Konsumenta lub PNPK.

§ 19. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 1. Umowy zawierane są przez ODS w języku polskim.
 2. ODS zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w Regulaminie w ważnych powodów takich jak zmiana przepisów prawa, zmiany technologiczne czy biznesowe.
 3. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się Regulamin obowiązujący w dacie zawarcia umowy. Klient o każdej zmianie Regulaminu zostanie poinformowany poprzez wysłanie wiadomości na adres e-mailowy wskazany przy składaniu zamówienia. 
 4. Do spraw nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie znajdą powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: ustawy o Prawach konsumenta, Kodeksu cywilnego; ustawy Prawo przedsiębiorców; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), ustawy o ochronie danych osobowych, aktu o usługach cyfrowych.
 5. Niniejszy Regulamin obowiązuje od 17.02.2024 r.
 6. Z poprzednimi regulaminami możesz zapoznać się poniżej.
  Regulamin 2
  Regulamin 3

Załącznik nr 1 – wzór formularza odstąpienia od umowy
Załącznik nr 2 – wzór formularz reklamacji