REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO ORAZ ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

obowiązujący od dnia 1 stycznia 20223 r.

Cześć. 
Nazywam się Olga Długozima- Skorska i jestem administratorem Strony dostępnej pod adresem www.szeftoja.pl. Jeśli tu jesteś to prawdopodobnie jesteś zainteresowany zakupem z moich Produktów. Dziękuję za zaufanie.

Poniżej znajdziesz Regulamin, który służy uregulowaniu stosunków pomiędzy nami oraz ochronę Twoich praw.

Na sam początek moje dane rejestrowe:
Olga Długozima-Skorska
ul. Toruńska 41
87-162 Młyniec Pierwszy
NIP: 8792626439
REGON: 523392216.

Szybki kontakt do mnie:
W razie jakichkolwiek wątpliwości dotyczących Regulaminu, możesz skontaktować się ze mną, wysyłając wiadomość na adres e-mail kontakt@szeftoja.pl oraz telefonicznie pod numerem telefonu 600379696. Jestem dostępna dla Ciebie, co do zasady, w poniedziałek, wtorek, środę i piątek w godzinach od 9.00-14.00.

Olga Długozima-Skorska

§ 1. DEFINICJE

W celu zrozumienia postanowień Regulaminu, zapoznaj się z poniższymi definicjami:

 1. ODS – Olga Długozima-Skorska, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą „Olga Długozima-Skorska” z siedzibą w Młyńcu Pierwszym pod adresem ul. Toruńska 41, 87-162 Młyniec Pierwszy, NIP 8792626439, REGON 523392216;
 2. Regulamin – Regulamin Sklepu Internetowego oraz świadczenia usług drogą elektroniczną, dostępny pod adresem www.szeftoja.pl/regulamin;
 3. Strona – strona internetowa administrowana przez ODS działająca pod adresem www.szeftoja.pl wraz z rozszerzeniami;
 4. Sklep – sklep internetowy prowadzony przez ODS dostępny pod adresem www.sklep.szeftoja.pl;
 5. Klient – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawa lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, lecz posiadająca zdolność do czynności prawnych, który korzysta z usług i funkcjonalności Serwisu na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie;
 6. Konsument – osoba fizyczna, zawierająca z ODS Umowę niezwiązana bezpośrednio ze swoją działalnością gospodarczą lub zawodową. Konsument jest również Klientem;
 7. Przedsiębiorca na prawach konsumenta (dalej PNPK) – osoba fizyczna zawierająca z ODS Umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści Umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej (określonego w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej). PNPK jest również Klientem;
 8. Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna, niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną zawierająca z ODS Umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą. Przedsiębiorca jest również Klientem.
 9. Umowa – umowa pomiędzy ODS a Klientem, które przedmiotem jest dostarczenie Treści Cyfrowych lub świadczenie Usług;
 10. Formularz zamówienia – formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do elektronicznego koszyka oraz określenie warunków Umowy, w tym sposobu dostawy oraz płatności; 
 11. Formularz kontaktowy – formularz dostępny na Stronie umożliwiający wysłanie zapytania do ODS;
 12. Koszyk – element oprogramowania Sklepu, umożliwiający Klientowi złożenie zamówienia w Sklepie;
 13. Konto – konto Klienta w Sklepie, za pomocą którego może złożyć zamówienie w sklepie, przechowywane są na nim dane Klienta oraz informacje o złożonych zamówieniach;
 14. Produkt – Treści Cyfrowe, Konsultacje i inne usługi świadczone przez ODS za pośrednictwem Sklepu;
 15. Treść Cyfrowa – dane wytwarzane i dostarczane w postaci cyfrowej, zapisane na niematerialnym nośniku (np. e-book w formie w pliku pdf wysłany drogą elektroniczną);
 16. Konsultacje – usługa świadczona przez ODS w formie online lub telefonicznie;
 17. Usługi Cyfrowe – usługi pozwalające Klientowi na przechowywanie lub dostęp do danych w postaci cyfrowej lub inne formy interakcji za pomocą danych w postaci cyfrowej (np. założenie konta w Sklepie w celu złożenia zamówienia);
 18. Usługi Elektroniczne – wszelkie usługi świadczone przez ODS na rzecz Klienta za pośrednictwem Strony;
 19. Newsletter – Usługa Elektroniczna polegająca na przesyłaniu Klientowi wiadomości e-mail, która zawiera m.in. informację marketingowe;
 20. Cena – wynagrodzenie wyrażone polskich złotych, które Klient zobowiązany jest zapłacić ODS za dany Produkt;
 21. Środowisko cyfrowe – sprzęt komputerowy, oprogramowania i połączenia sieciowe wykorzystywane przez Klienta w celu uzyskania dostępu do Treści Cyfrowej lub Usługi, w celu skorzystania z nich;
 22. Polityka prywatności – dokument opisujący przetwarzanie danych osobowych przez ODS jako administratora oraz działanie plików cookies, dostępny pod adresem www.szeftoja.pl/politykaprywatnosci.
§ 2. POSTANOWIENIA OGÓLNE
 1. Regulamin określa zasady i warunki korzystania ze Strony, rodzaj i zakres usług świadczonych przez ODS oraz prawa i obowiązki stron.
 2. ODS za pośrednictwem Strony prowadzi sprzedaż Produktów. 
 3. Regulamin stanowi wzorzec umowy zawieranej na odległość w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (Sklep), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość od chwili zawarcia umowy włącznie. Treść Regulaminu w przypadku skorzystania z Usług wskazanych w Regulaminie stanowi treść zawartej pomiędzy stronami Umowy. 
 4. Klient przed zawarciem umowy z ODS zobowiązany jest do zapoznania się z Regulaminem i akceptacji jego postanowień. Akceptacja Regulaminu następuje poprzez kliknięcie odpowiedniego okienka (checkbox’a) przed złożeniem zamówienia, co jest równoznaczne w tym, że Klient zapoznał się z jego treścią.
 5. Klient wypełniając Formularz zamówienia powinien wskazać prawdziwe i kompletne dane osobowe. ODS nie weryfikuje prawdziwości tych danych.
 6. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości odnośnie Regulaminu, Klient może skontaktować się z ODS:
  • za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres: kontakt@admin,
  • pisemnie na adres: Olga Długozima-Skorska, ul. Toruńska 41, 87-162 Młyniec Pierwszy,
  • telefonicznie pod numerem: 600 379 696,
  • za pośrednictwem komunikatora Messenger, poprzez wysłanie wiadomości na portalu Instagram (profil @szeftoja) lub wysłanie zapytania poprzez formularz kontaktów dostępny na Stronie.
 7. Regulamin umieszczony jest nieprzerwanie na stronie Stronie, w sposób umożliwiający Klientowi jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalenie jego treści. Regulamin jest również udostępniony Klientowi prze zawarciem Umowy, w sposób określony w ustępie 4.
§ 3. ŚRODOWISKO CYFROWE KLIENTA
 1. Do skorzystania ze Strony, w tym przegladania asortymentu Sklepu oraz składania zamówień, nie jest konieczne spełnienie szczególnych warunków technicznych przez komputer lub inne urządzenie Klienta. Wystarczające są:
  • posiadanie urządzenia z dostępem do sieci Internet (np. komputer, telefon),
  • standardowy, aktualny system operacyjny,
  • przeglądarka internetowa z włączoną obsługą plików typu cookies. 
  • aktywny adres poczty elektronicznej (e-mail).
 1. Do korzystania z Produktów, w zależności od ich rodzaju, oprócz warunków wymienionych w ustępie 1, konieczne może być posiadanie dodatkowego ogólnodostępnego oprogramowania  umożliwiające odczyt plików lub skorzystanie z zewnętrznej aplikacji:
  • standardowego pakietu biurowego (Microsoft Office, OpenOffice, LibreOffice, Excel),
  • przeglądarki plików PDF (np. Adobe Reader),
  • standardowy odtwarzacz plików video (np. WindowsMediaPlayer),
  • zewnętrzna aplikacja np. Whatup, Zoom
 1. O każdych dodatkowych warunkach technicznych, niezbędnych do skorzystania z Produktu, ODS poinformuje Klienta przed dokonaniem zakupu, poprzez zamieszczenie stosownej  informacji  w opisie Produktu na Stronie.
§ 4. ZASADY KORZYSTANIA ZE STRONY
 1. Klient powinien korzystać ze Strony, zgodnie z jej przeznaczeniem, zasadami współżycia społecznego i dobrymi obyczajami. Zakazane jest dostarczanie treści o charakterze bezprawnym, np. poprzez przesyłanie takich treści w ramach formularzu kontaktowego dostępnego na Stronie.
 2. ODS podejmuje środki techniczne i organizacyjne w celu zapewnienia bezpieczeństwa Klienta i przekazywanych przez niego danych oraz zapewnienia poprawnego funkcjonowania Strony. 
 3. ODS w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia, w tym przerwy, w funkcjonowaniu Strony, spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działanie osób trzecich lub niekompatybilnością Strony z infrastrukturą techniczną Klienta.
 4. ODS przysługuje prawo do przerwy technicznej w funkcjonowaniu Strony, wynikającej  z bieżącej obsługi i konserwacji serwera oraz oprogramowania, a także modyfikacji funkcji Strony. W przypadku planowanej przerwy, Klienci zostaną o tym wyraźnie powiadomieni.
 5. Wszelkie problemy związane z funkcjonowaniem Strony, Klient może zgłaszać za pośrednictwem poczty elektronicznej ODS. ODS poinformuje Klienta o planowanych terminie usunięcia usterki.
 6. Strona posiada certyfikat SSL – bezpieczny protokół szyfrowania komunikacji.
§ 5. USŁUGI ELEKTRONICZNE
 1. ODS za pomocą Strony świadczy na rzecz Klienta nieodpłatne Usługi Elektroniczne (Usługi Cyfrowe) związane z korzystaniem ze Strony:
  • umożliwienie przegladania Klientowi treści na Stronie oraz korzystanie z wyszukiwarki treści, 
  • umożliwienie zamieszczenia opinii na Stronie,
  • prowadzenie Koszyka,
  • umożliwienie Klientowi złożenie zamówienia w Sklepie bez rejestracji, 
  • utworzenie i prowadzenie konta w Sklepie, 
  • wysyłka newslettera, 
  • wysłanie zapytania poprzez formularz kontaktowy dostępny na stronie Serwisu.
 1. ODS umożliwia Klientowi przegladania treści dostępnych na Stronie. Usługa ta jest dostępna dla każdego, bez konieczności rejestracji czy uzyskania dostępu do Konta. Umowa o świadczenie tej usługi zostaje zawarta na czas faktycznego korzystania ze strony i ulega rozwiązaniu w momencie faktycznego opuszczenia Strony przez Klienta. Jej rozwiazanie nie wymaga żadnych dodatkowych oświadczeń.
 2. ODS umożliwia Klientowi złożenie złożenie zamówienia w Sklepie, które prowadzi do zawarcia z ODS Umowy. Przeglądanie asortymentu Sklepu oraz złożenia zamówienia przez Klienta nie wymaga posiadania konta w Sklepie. Jeśli Klient zdecyduje się założyć Konto w Sklepie, ODS świadczy na rzecz Klienta Usługę Elektroniczną polegająca na założeniu i utrzymaniu konta w Sklepie. Umowa o prowadzenie konta w Sklepie zostaje zawarta na czas nieokreślony i może zostać wypowiedziana przez Klienta w każdej chwili ze skutkiem natychmiastowym. Klient może to zrobić samodzielnie w panelu zarządzania kontem lub wysłać takie żądanie do ODS. W koncie Klienta przechowywane są jego dane oraz informacje o złożonych zamówieniach w Sklepie. Warto wiedzieć, że usunięcie konta nie spowoduje usunięcia informacji o złożonych zamówieniach, które są przechowywane w koncie. Informacje te będą przechowywane przez ODS do czasu upływu przedawnienia roszczeń z umowy zawartej za pośrednictwem Sklepu, przez cały okres funkcjonowania Sklepu, chyba ze wcześniej Klient sprzeciwi się przechowywaniu tych informacji, a ODS nie będzie posiadał nadrzędnego interesu w ich przechowywaniu. Aby założyć konto a w Sklepie klient musi:
  • wypełnić formularz rejestracji ,
  • zapoznać się z treścią niniejszego Regulaminu oraz zaakceptować jego warunki poprzez kliknięcie stosownego checboxa,
  • zapoznać się z Polityką Prywatności oraz wyrazić zgodę na przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych poprzez kliknięcie stosownego checkboxa,
  • kolejne logowanie odbywa się za pomocą adresu e-mail oraz hasła zdefiniowanego przez Klienta.
 3. ODS umożliwia Klientowi wysłanie zapytania przez formularz kontaktowy dostępny na Stronie. Usługa ta jest dostępna dla każdego, bez konieczności rejestracji. Warunkiem skorzystania z Formularza Kontaktu jest podanie conajmniej adresu e-mail oraz imienia. Umowa o świadczenie tej Usługi jest zawarta każdorazowo w momencie wysłania przez Klienta wiadomości do ODS za pomocą Formularza Kontaktu i ulega rozwiązaniu co do zasady z chwilą wysłania wiadomości.
 4. ODS umożliwia Klientowi możliwość zamieszczenia Opinii na stronie Sklepu, poprzez wypełnienie formularza dostępnego w Sklepie. Zamieszczenie opinii możliwe jest wyłącznie przez osoby, które nabyły Produkt. Aby zamieścić opinie, należy zalogować się do swojego Konta. ODS umożliwia Klientowi także możliwość zamieszczenia opinii na Stronie. Umieszczenie opinii na stronie Stronie możliwe jest tylko i wyłącznie poprzez wysłanie prywatnej wiadomości na adres e-mailowy ODS. ODS w przypadku nie spełnienia wymagań wskazanych w Regulaminie może odmówić publikacji takiej opinii. Wszystkie opinie są weryfikowane przez ODS. ODS ma możliwość usunięcia opinii jeśli nie spełnia wymagań wskazanych w Regulaminie. Klient powinien formułować opinie w sposób rzetelny, nie naruszać przy tym praw osób trzecich.
 5. Na stronie ODS udostępnia Klientowi możliwość zapisania się do newslettera. Zapisując się na newsletter, ODS świadczy na rzecz Klienta usługę elektroniczną polegająca na przesyłaniu Klientowi wiadomości e-mail, zawierającej informacje marketingowe oraz inne np. zmiany prawne. Umowa o wysyłkę newslettera zostaje zawarta na czas nieokreślony i może zostać wypowiedziana przez Klienta w każdej chwili poprzez kliknięcie w przycisk służący do rezygnacji, który zamieszczony jest w każdej wiadomości przesyłanej w ramach newslettera lub wysyłanie żądania do ODS na adres email wskazany w § 2 ust. 6 Regulaminu.  Zapis do newslettera odbywa się poprzez wypełnienie i przesłanie formularza zapisu do newslettera Zapisując się do Newslettera, Klient musi zaakceptować warunki świadczenia usług elektronicznej poprzez zaznaczenie odpowiednich checkboxów. Po kliknięciu w przycisk “Chcę być swoim szefem”, Klient otrzyma na wskazany adres e-mail wiadomość potwierdzającą zapis na Newsletter. Zapis należy potwierdzić.
 6. Na Stronie istnieje również możliwość zapisu się do Newslettera, w ramach którego Klient otrzyma prezent (Produkt cyfrowy). Zostanie on o tym poinformowany na stronie zapisu. Aby umożliwić Klientowi wyrażenie dobrowolnej zgody, ODS umożliwi nabycie Produktu będącego prezentem, również w ramach oferty prezentowanej w Sklepie.
 7. ODS może usunąć Klienta z listy newslettera, jeśli nie pozostaje on aktywny. Przed skreśleniem z listy Klient otrzymuje e-maila weryfikującego jego aktywność. Brak odpowiedzi na wskazanego e-maila, oznacza wyrażenie zgody na usunięcie z listy subskrybentów.
§ 6. SKŁADANIE ZAMÓWIENIA
 1. Klient swoje pierwsze zamówienie w Sklepie może złożyć: poprzez zarejestrowanie się do Konta, zgodnie z instrukcją wskazaną w §5 ustęp 3 lub jako jako gość, poprzez wypełnię formularza zamówienia niezbędnymi danymi (imię i nazwisko, dane adresowe, forma płatności, adres e-mail).
 2. Składanie zamówień możliwe jest 24-godziny na dobę przez cały rok. 
 3. Opisy Produktów dostępne na stronie Sklepu, poczytuje się w razie wątpliwości nie za ofertę, lecz za zaproszenie do zawarcia Umowy.
 4. Klient składa zamówienie poprzez dodanie interesujących go Produktów do Koszyka, a następnie wypełnienie Formularza Zamówienia, w którym podaje niezbędne dane (imię i nazwisko, dane adresowe, adres e-mail, sposób płatności).
 5. Warunkiem złożenia zamówienia przez Klienta jest zapoznanie się z Regulaminem oraz akceptacja jego postanowień, a wyrażenie zgody na przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych. Akceptacja Regulaminu następuje poprzez kliknięcie odpowiedniego okienka (checkboxa), co jest równoznaczne w tym że Klient zapoznał się z jego treścią.
 6. Ostatnim etapem składania zamówienia jest kliknięcie w przycisk finalizujący zamówienie, który stanowi oświadczenie woli Klienta, prowadzące do zawarcia z ODS Umowy. Umowa zawierana jest na czas i w celu realizacji zamówienia.
 7. Po złożeniu zamówienia, Klient otrzyma na podany w zamówieniu adres e-mail potwierdzenie zawarcia Umowy, informację o utracie przez Klienta prawa do odstąpienia od umowy (Treści Cyfrowe) oraz dalsze informacje odnośnie zamówienia.
§ 7. CENY PRODUKTÓW ORAZ METODY PŁATNOŚCI
 1. Ceny wszystkich Produktów widocznych na stronie Sklepu są cenami brutto (zawierają podatek VAT) oraz są wyrażone w polskich złotych.
 2. ODS udostępnia następujące metody płatności:
  • szybkie płatności online, w tym płatność kartą płatniczą (Visa, Visa Electron, Mastercard, MasterCard Electronic, Maestro) oraz BLIK,
  • wpłata na konto bankowe.
 3. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Blue Media S.A .
 4. Wszelkie informacje na temat dostępnych metod płatności i dostawy poszczególnych Produktów znajdują się w Formularzu zamówienia.
 5. Klient, wypełniając Formularz zamówienia zaznacza czy chce otrzymać fakturę oraz jej korektę drogą elektroniczną, na adres email podany w Formularzu zamówienia.
 6. Zamówienia realizowane są automatycznie lub w terenie wskazanych w opisie Produktu.
 7. W przypadku odstąpienia od umowy lub innej okoliczności przewidującej konieczność zwrotu środków na transakcję dokonaną przez Klienta kartą płatniczą, ODS dokonuje przelewu środków w ciagu 14 dni, na ten sam rachunek bankowy Klienta, z którego dokonywał płatności, chyba że Klient zgodził się na inne rozwiazanie, które nie wiąże się dla niego z dodatkowymi opłatami.
 8. ODS ma prawo do zmiany cen Produktów prezentowanych na stronie Sklepu, oraz dodawania nowych Produktów na Stronę, a także obniżania cen Produktów.
 9. ODS obniżając Cenę Produktu, zamieszcza również informację o najniższej Cenie Produktu, która obowiązywała w okresie 30 dni przez wprowadzeniem obniżki. Jeśli  wskazań Cena jest Najniższą Ceną w okresie 30 dni przed wprowadzeniem obniżki, Sprzedawca również o tym poinformuje.
§ 8. PRODUKTY
 1. ODS oferuje na stronie Sklepu możliwość zakupu Treści Cyfrowych, niezapisanych na materialnym nośnikach danych. Pliki te są udostępniane jako pliki elektroniczne do odtworzenia lub pobrania. Szczegółowe opisy Produktów, znajdują się na stronie Sklepu.
 2. Treści Cyfrowe są udostępniane są Klientowi automatycznie po zawarciu Umowy i opłaceniu zamówienia.
 3. W przypadku Treści Cyfrowych dostarczanych Klientowi automatycznie, Klient oprócz akceptacji Regulaminu oraz wyrażenia zgody na przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych musi również wyrazić zgodę na dostarczenie Treści Cyfrowych w okolicznościach powodujących utratę prawa do odstąpienia od umowy. Wyrażenie zgody następuje poprzez kliknięcie odpowiedniego checkboxa.
 4. ODS dostarcza Treść Cyfrową, przesyłając na adres e-mail podany przez Klienta w Formularzu Zamówienia, wiadomości zawierającej plik w formacie określonym w opisie Produktu.
 5. Jeśli ODS zapewnię dostęp do Treści Cyfrowej przez ograniczony czas, informuje o tym Klienta w opisie Produktu.
 6. Jeśli ODS wprowadza limit pobrań danej Treści Cyfrowej, informuje o tym Klienta w opisie Produktu.
 7. ODS dostarcza Treści Cyfrowe w wersji obowiązującej na dzień dostarczenia Treści Cyfrowej. ODS nie zapewnia aktualizacji Treści Cyfrowej po dniu jej dostarczenia, chyba że zostanie do wskazane w opisie Produktu na Stronie.
 8. ODS oferuje również możliwość zawarcia umowy o przeprowadzenie konsultacji online. Dokładne informacje dotyczące usługi znajdują się w opisie Produktu.
 9. Konsultacje są świadczone w języku polskim.
 10. ODS zobowiązana jest wykonań Usługę z należytą starannością.
 11. Po zakupie Konsultacji, ODS kontaktuje się z Klientem w celu ustalenia terminu realizacji Usługi.
 12. Jeśli nie ma możliwości zrealizowania Usługi w terminie uzgodnionym z Klientem, ODS poinformuje o tym Klienta i zaproponuje nowy termin realizacji Usługi. Klient może, najpóźniej w terminie 3 dni, albo zaakceptować nowy termin albo odstąpić od Umowy oraz uzyskać zwrot Ceny za niezrealizowaną Usługę.
 13. Konsultacje powinny zostać realizowane w terenie 30 dni od zawarcia Umowy. Termin ten może zostać przedłużony za zgodą ODS. Jeśli ODS pozostawała w gotowości do świadczenia Usługi, natomiast Klient nie skorzystał z niej z przyczyn leżących po jego stronie, ODS nie jest zobowiazana do zwrotu zapłaconej Ceny.
 14. Jeśli Klient nie może skorzystać z Produktu z uwagi na jego nieobecność lub inną winę leżącą po jego stronie, nie uprawnia go to do nieopłacenia zamówienia lub zwrotu płatności jeśli jej już wcześniej dokonał. Nie dotyczy to sytuacji, gdy Klient skutecznie skorzystał z prawa odstąpienia od umowy.
 15. Korzystając z Usługi Konsultacji, która obejmują komunikację za pomocą urządzeń video, Klient zobowiązany jest do korzystania z tych usług prawnych zgodnie z prawem, Regulaminem i dobrymi obyczajami, w szczególności do nie nagrywania ich treści w celu dalszej publikacji jakikolwiek osobom trzecim. 
§ 9. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY
 1. Konsument lub PNPK, który zawarł z ODS Umowę za pośrednictwem Strony, ma prawo odstąpić od umowy bez podania przyczyny w terminie 14 dni od dnia zawarcia Umowy. Umowę, od której odstąpiono uważa się za niezawartą.
 2. Prawo odstąpienia od Umowy, nie przysługuje w stosunku do Umów::
  • o dostarczenie Treści Cyfrowych, które nie są dostarczane na nośniku materialnym, i za które Konsument lub PNPK jest zobowiązany do zapłaty Ceny, jeżeli spełnienie świadczenia rozpoczęło się za jego wyraźną zgoda przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez ODS o utracie prawa do odstąpienia od Umowy (art. 21 ust. 2 ustawy i prawach konsumenta).
  • o świadczenie Usług, za które Konsument lub PNPK zobowiązany jest do zapłaty Ceny, jeśli ODS wykonał w pełni usługę na wyraźną zgodą Klienta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia poinformowany, że po spełnieniu świadczenia przez ODS utraci prawo do odstąpienia od Umowy i przyjął do do wiadomości. 
 1. Do zachowania terminu do odstąpienia od Umowy wystarczy wysłanie do ODS informacji o skorzystaniu z przysługującego prawa do odstąpienia od Umowy przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy, drogą elektroniczną lub listownie na adres wskazany § 2 ust. 6 Regulaminu. Umowę, od której odstąpiono uważa się za niezawartą. ODS załącza do Regulaminu wzór formularza odstąpienia od Umowy. Skorzystanie ze wzoru nie jest obowiązkowe.
 2. W przypadku odstąpienia od umowy, ODS zwraca Konsumentowi lub PNPK wszystkie otrzymane płatności niezwłocznie, nie później niż w ciągu 14 dni, w którym ODS został poinformowany o decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy w sposób wskazany w § 7 ust. 7.

§ 10. REKLAMACJA 
 1. ODS ma obowiązek dostarczyć Konsumentowi lub PNPK, Produkt oraz Usługę zgodnie z Umową.
 2. W celu ułatwienia Klientowi realizacji uprawnień, ODS załączyła do niniejszego Regulaminu Formularz Reklamacji. Skorzystanie z Formularza nie jest obowiązkowe.
 3. Klient składa reklamację pisemnie na adres e-mailowy kontakt@szeftoja.pl lub listownie na adres wskazany w § 2 ust. 6 Regulaminu. Prawidłowo sporządzona reklamacja powinna zawierać dane identyfikujące Klienta, wskazanie czego dotyczy (jakiej Umowy) oraz wskazanie żądania.
 4. ODS ma obowiązek udzielić odpowiedzi na reklamację w ciągu 14 dni od dnia złożenia prawidłowo reklamacji.
 5. Jeśli Klient prawidłowo złożył reklamację, a ODS nie ustosunkował się do niej w terminie 14 dni, uważa się że uznał reklamację.
 6. W przypadku korzystania przez PNPK ze swoich uprawnień, powinien on poinformować ODS, że zawarta przez niego Umowa jest bezpośrednio związana z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą, ale nie posiada dla niego charakteru zawodowego.
 7. Jeśli Klient jest Przedsiębiorcą, odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu niezgodności Treści Cyfrowej z Umową jest wyłączona (na podstawie art. 558§1 Kodeksy Cywilnego).
§ 11. TREŚCI CYFROWE
 1. Jeśli ODS nie dostarczyła Treści Cyfrowych, Klient może wezwać do ich dostarczenia. Jeśli pomimo to, ODS nie dostarczy ich niezwłocznie lub w terminie uzgodnionym z Klientem, Klient może odstąpić od Umowy. 
 2. Jeżeli Treści Cyfrowe są niezgodne z Umową, Konsument lub PNPK może żądać doprowadzenia do ich zgodności z Umową na zasadach określonych w poddziale 5b ustawy o prawach konsumenta. 
 3. ODS może odmówić doprowadzenia Treści Cyfrowej do zgodności z Umową, jeśli doprowadzenie do zgodności Treści Cyfrowej z Umową jest niemożliwe lub wymagałoby nadmiernych kosztów.
 4. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się̨ wszelkie okoliczności sprawy, w szczególności znaczenie braku zgodności Treści Cyfrowej z Umową oraz wartość Treści Cyfrowej zgodnych z Umową.
 5. ODS powinna doprowadzić Treść Cyfrową do zgodności z umową z rozsądnym czasie och chwili, w której został poinformowany przez Klienta o braku zgodności z umową i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta. Koszt doprowadzenia Treści Cyfrowej go zgodności z Umową ponosi ODS.
 6. Klient ma prawo odstąpić od Umowy bez wzywania do doprowadzenie do zgodności z Umową, jeśli brak zgodności Treści Cyfrowej jest na tyle istotny, że uzasadnia obniżenie ceny lub odstąpienie od Umowy, bez wzywania do doprowadzenia do zgodności z Umową.  
 7. Ponadto Klient może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny lub odstąpieniu od umowy, gdy:
  • doprowadzenie do zgodności z Umową jest niemożliwe lub wymagałoby nadmiernych kosztów zgodnie z pkt. 3.
  • ODS nie doprowadziła Treści Cyfrowych do zgodności z Umową, zgodnie z pkt 5.
  • brak zgodności z Umową występuje nadal, mimo że ODS próbowała doprowadzić Treści Cyfrowe do zgodności z Umową,
  • z oświadczenia ODS lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie doprowadzi ona Treści Cyfrowej do zgodności z Umową w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta lub PNPK.
 1. Jeżeli Umowa przewiduje dostarczenie Treści Cyfrowej w sposób ciągły, ODS ponosi odpowiedzialność za brak zgodności Treści Cyfrowej z Umową, który wystąpił lub ujawnił się w czasie, w którym zgodnie z Umową miały być dostarczane.
 2. Jeśli Umowa przewiduje dostarczenie Treści Cyfrowych jednorazowo lub w częściach, ODS ponosi odpowiedzialność za brak zgodności Treści Cyfrowych z Umową, który istniał w chwili ich dostarczenia i ujawnił się w ciągu dwóch lat od tej chwili.
 3. Klient nie może odstąpić od umowy jeżeli Treści cyfrowe są dostarczane w zamian za zapłatę ceny, a brak zgodności Treści Cyfrowych z Umową jest nieistotny.
§ 12. PRAWA AUTORSKIE
 1. Treści dostępne na Stronie oraz Produkty sprzedawane za pomocą Sklepu stanowią utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych i podlegają ochronie przewidzianej w tym akcie prawnym. Prawa autorskie przysługują ODS.
 2. Z zastrzeżeniem przepisów o dozwolonym użytku, Klient może korzystać z Treści Cyfrowych oraz z treści dostępnych na stronie Stronie wyłącznie na własne potrzeby. Oznacza to, że Klient nie ma prawa do udostępniania lub sprzedaży zakupionych Treści Cyfrowych ani jakichkolwiek ich opracowań pod własnym oznaczeniem, oraz podejmowania innych podobnych działań zarobkowych z użyciem zakupionych Treści Cyfrowych.
 3. W przypadku zainteresowania szerszym wykorzystaniem treści dostępnym na Stronie lub Produktów w Sklepie, Klient może skontaktować się ze ODS i podjąć indywidualne negocjacje w tej sprawie. 
 4. Rozpowszechnianie treści objętych prawami autorskimi może skutkować odpowiedzialnością cywilną i karną.
§ 13. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
 1. Administratorem danych osobowych Klienta jest ODS.
 2. Na stronie wykorzystywane są pliki cookies.
 3. Informacje dotyczące przechowywania i przetwarzania danych osobowych i plików cookies znajdziesz w Polityce Prywatności dostępnej pod adresem www.szeftoja.pl/politykaprywatności.
§ 14. POZASĄDOWE SPOSOBY ROZSTRZYGANIA SPORÓW
 1. ODS wyraża zgodę na poddanie ewentualnych sporów wynikłych w związku z zawartymi Umowami na drodze postępowania mediacyjnego. Szczegóły postępowania mediacyjnego  zostaną w każdym przypadku określone przez strony konfliktu. 
 2. Klient ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i  dochodzenia roszczeń. Między innymi:
  • zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy,
  • zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem a ODS,
  • skorzystania z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika praw konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów.
 1. Szczegółowych informacji na temat pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, Klient może szukać na stronie http://polubowne.uokik.gov.pl.
 2. Klient może także skorzystać z platformy ODR http://ec.euroapa.eu.consumers/odr.
 3. W przypadku ewentualnego sporu (postępowanie mediacyjne nie przyniosło oczekiwanego skutku lub strony nie zdecydowały się na nie) pomiędzy Klientem, niebędącym Konsumentem lub PNPK, sądem właściwym będzie sąd właściwy dla ODS. W pozostałych przypadkach sądem właściwym będzie sąd właściwy dla Konsumenta lub PNPK.
§ 15. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 1. Umowy zawierane są przez ODS w języku polskim.
 2. ODS zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w Regulaminie w ważnych powodów takich jak zmiana przepisów prawa, zmiany technologiczne czy biznesowe.
 3. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się Regulamin obowiązujący w dacie zawarcia umowy. Klient o każdej zmianie Regulaminu zostanie poinformowany poprzez wysłanie wiadomości na adres e-mailowy wskazany przy składaniu zamówienia. 
 4. Do spraw nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie znajdą powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: ustawy o Prawach konsumenta, Kodeksu cywilnego; ustawy Prawo przedsiębiorców; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną;, ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO) oraz ustawy o ochronie danych osobowych.
 5. Niniejszy Regulamin obowiązuje od 1.01.2023 r.
 6. Wszystkie archiwalne wersje Regulaminu dostępne są do ściągnięcia w formacie pdf poniżej.
  Regulamin 2

Załącznik nr 1 – wzór formularza odstąpienia od umowy
Załącznik nr 2 – wzór formularz reklamacji